Мэкэней

  Мэкэнейр 1864 гъэхэм Къэбэрдей хьэжрэту Тыркум къэIэпхъуа зы ХьэтIохъущыкъуей къуажэщ.

  Мэкэней къуажэм къетIысэкIащ дыгъэмыхъуэмкIэ ЛIыгъурхьэблэ, ДыгъэкъыкъуэкIыпIэмкIэ ЩIэщхьэблэ, дыгъапIэмкIэ Елъыхъуей, Шэшэн Жамботей, дыгъэкъухьэпIэмкIэ Локъуажэ.

  Къуажэр зыуухуар Мэкэнэ, Зэхъуэхъу, Шыбзыхьуэ (Азавур) лъэпкъхэрщ. Мэкэнейр Кайсери Малатя гъуэгущхьэIум тетщ, Кайсери къалэм километр 105-кIэ, Пынарбашы (Азей) районым километр 20-кIэ пэжыжьэщ. Къуажэм и щIыбыр дыгъэмыхъуэмкIэ егъэщIауэ, дыгъапIэмкIэ зритауэ зы къуажэ дахэ цIыкIущ.

  Мэкэнэхэ, Шыбзыхъуэхэ (Азавур), Зыхъуэхъухэ, Аскерхэ, Тхьэкъуахъуэхэ нэмыщI, лъэпкъыу щыпсэум нэхъыбэр хэхэсщ. Тхьэзэплъхэрэ Къалмыкъхэрэ Щэныбей къикIыжащ, Жылэтэжхэ хъуэжэуэ Мударей къакIуэри къыдэтIысхьащ, Хьэлбэдхэ Елъыхъуей къикIащ, Курт унагъуэцIэ зиIэхэр курд лъэпкъти, къуажэм къакIуэри къыдэнэжащ, адыгэ дэхъухьахэщ. Коджабашхэри адыгэ хъууэ къыдэнэжахэм ящыщщ. Хъуран Хьэсан Мэртэзей къикIри ефэндыуэ къуажэм щыпсэуащ, къыдэнэжу Мэкэней хъуахэм ящыщщ. Гъубжокъуэ, БешкIур унагъуэхэри хэхэсщ.

  Къуэжэм дэсIэ унагъуэцIэхэр
  КирилЛатинТыркубзэ унэгъуэцIэ
  АскерAskerGüser
  БекBekÖzbek
  БешкIурBeşkurBeşgül
  БэрэзгBerezgYıldız, Kazanç
  ГощоукъуэGoşokuaKüçük
  ГъубжокъуэGubjokuaTekin
  ЖыгуэJıguaCengiz
  ЖылэтэжJıletejÖnalan
  ЗыхуэухъZıhuahAksoy
  КIэгуэшKaguşKöşeli
  КIэрэфKerefGergin
  КъалмукъKalmukKalmuk
  МеканэMekaneMekan
  МышынэMışıne
  МэмейMemeyKunter
  ПIытIыкъуэPıtıkua
  ПщынокъуэPşınokuaBozkır
  ТхьазэплъThazeplTaze
  ТхьакъуахъуэThakuhuaGüzel, Kaya, Kızılkaya
  ХъуранHuranEviren
  ХьалбэдHalbedBeştepe
  ШурдымŞurdımŞurdum
  ШыгъэлыгъуэŞığalığuaKatı
  ЩогэнŞogenAslandok
  ЩомахуэŞomahuaKarabulut

  Къалмыкъ ЛIыгъур хъуэхъуэнкIэ Iэзэт. Хуабжьу шэмэджауэ цIэрыIуэт Курт Хьусен, Зэхъуэхъу Бэлау, Ихьсан сымэ. Къуажэр дахэщ, и цIыхухэри фIыщ, мэкъумэшым йолэжь, Iэщым пыщIахэщ. Ипэрей зэманым къуажэшхуэу щытами, быныр ирагъэджэныр я щхьэусыгъуэу куэдыр Кайсери, Анкара, Истамбыл къалэхэм Iэпхъуэжащ. Гъэмахуэм унагъуэ 40 къекIуэлIэжурэ щопсэу, щIымахуэм дэсыр унагъуэ15-щ. Псы яхущIэмыгъэлъадэми, щIышхуэ яIэщ, былым я куэдщ. ЛIы цIэрыIуэу нэхъ пасэм къуажэм дэсахэщ Жылэтэж Надир, Тхьэкъуахъуэхэ Суатрэ Фуадрэ, Аскер Iэдэм, Зэхъуэхъу Бэлау сымэ. ИужькIэ Жылэтэж Мухъсин, Аскер Мэдин, Шыгъэлыгъуэхэ Мэмэтрэ Абдинрэ, ПIытIыкъуэ Амир, Жыгуэхэ Зехьни, Крами, Пщынэукъуэ Газий, Бэрезг Наурыз сымэ дэсащ фIэлIыкI яIэу.

  ЦIыхум яцIыхуу, лъэпкъ Iуэху зэрахуэу, хыхьэхэкI яIэу псэуащ Къайсери къалэм и хасэм и тхьэмадэ Тхьэкъуахъуэ Кенан, Анкара Хасэм и тхьамадэу щыта Тхьэкъуахъуэ Демир, Анкара щызэхэт «Шимали Кафкас» хасэм и тхьэмадэ Шыгъэлыгъуэ Абдурахьман сымэ.

  Къуажэм илъэс куэд щIауэ сымаджэщи, еджапIи щыIэжкъым, зэхуащIыжащ, ауэ иджыпсту зыкъомыр къуажэмкIэ ебэжащ, унэщIэ ирагъэщIыжауэ гъэмахуэхэр щрах.

  Йылэсым епхэIэ цIыху быжыгъэр
  ГъэхэрЦIыхухъуЦIыхубзПсориЛитературэхэр
  1935247Genel Nüfus Sayımı 1935 S.29
  1940170138308Genel Nüfus Sayımı 1940 S.383
  1965182188370Genel Nüfus Sayımı 1965
  1970155167322Genel Nüfus Sayımı 1970
  1975170181351Genel Nüfus Sayımı 1975
  1980192187379Genel Nüfus Sayımı 1980
  1985143167310Genel Nüfus Sayımı 1985
  199085107192Genel Nüfus Sayımı 1990
  2000404383Genel Nüfus Sayımı 2000
  200761https://www.nufusune.com/181135-kayseri-pinarbasi-asagikizilcevlik-mahallesi-nufusu
  201255
  201356
  201453
  201560
  201650
  201749
  2018149
  2019413374

   

   

   

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here