ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
986

Зэхэзылъхьар: Мыз Ахьмэдщ

ЕкIуэкIыу: 6. Адыгэ усакIуэ. 7. Ахъшэ. 9. А унэцIэр зэрахьэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмтеатрым и джэгуакIуэу щыта, РСФСР-м и цIыхубэ артистым; «Шагъдий» уэрэд цIэрыIуэм и псалъэхэр зытха усакIуэм. 10. Пкъо, щIэгъэкъуэн. 11. Хьэкъущыкъу. 12. «… лъапсэ» – Журт Биберд и повесть. 13. «… махуэшхуэ» – ЩоджэнцIыкIу Алий и усэ. 15. Гур щIэгузавэ, гуныкъуэгъуэ. 16. «Хьэ лъакъуэрэ … лъакъуэрэ зыубыда щыIэкъым» (псалъэжь). 17. … игъэша нэхъей, щIалэм зигъэщIагъуэрт. 18. УнафэщI, Iэтащхьэ. 20. «… чэщанэ» – Мэзыхьэ Борис и повесть. 21. Адыгэ усакIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат. 26. Шэ е псы къэкъуалъэм къащI бырыб. 27. Адыгэ лъэпкъ. 28. «Гъыбзэ …» – МафIэдз Сэрэбий и роман. 30. Шым, Iэщым я фэ изых бадзэжь. 31. ЛIы дэкIуа цIыхубзыр къыздраша унагъуэ, лъэпкъ. 32. Пасэрей адыгэхэм Iэщхэм я тхьэу къалъытэу щыта. 34. Шым и лъэгум щIаукIэ гъущI. 35. Пэрыт, адрейхэм я дежкIэ щапхъэ. 39. ФащIэхэм, шырыкъущIэхэм къагъэсэбэп Iэмэпсымэ. 40. ЩэныфIэ, зэпIэзэрыт. 41. Вакъэ лъапщэр зэрапхэ фэдэн псыгъуэ цIыкIу. 43. Ватикан къэрал цIыкIур зыхиубыдэ къалэ. 45. Егъэлеяуэ ерыщ. 46. Адыгэ усакIуэ. 47. «Мэл зыхэвэ нэхърэ … зыхэпкIэ» (псалъэжь).

Къехыу: 1. «… иджыри мэкI» – Къэрмокъуэ Мухьэмэд и повесть цIэрыIуэ. 2. Адыгэ тхакIуэ. 3. Купсэ кIыхь кунэщI зиIэ удз лъэпкъ, яшх. 4. Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм я щIыналъэхэм щежэх псы. 5. Ихъумэну, хуэсакъыну зыгуэрым пIалъэкIэ къыхуагъанэм щхьэкIэ жаIэ. 7. … Iэстофрилэхь! 8. Зи кIуэцIыр нэщI, купщIэ зэрымылъ. 14. «Тэмэм» псалъэм и синоним. 19. Ди щIыналъэм, псом хуэмыдэу Налшык къалэм и уэрамхэм щыкуэд къуалэбзу. 20. УрысыбзэкIэ тхэ адыгэ тхакIуэ Мэржэхъу … . 22. Къуажэм щыщ Iыхьэ. 23. Къуацэ-чыцэ Iув. 24. Унагъуэ хьэпшып. 25. Металл псынщIэ, и теплъэкIэ дыжьыныфэу. 29. Кавказым щыпсэу, къуэш пэлъытэу адыгэм ибж лъэпкъ. 33. «Уи цIэр … хьэмэ Маринэ?» – Къардэн Хьэсэнрэ Гъубжокъуэ Лиуанрэ зэдатха уэрэд цIэрыIуэ. 36. Адыгэ тхакIуэ, драматург цIэрыIуэ. Абы и цIэр зэрехьэ Налшык и уэрамхэм ящыщ зым. 37. «… и IэфIыр къуатмэ» – Теунэ


Номэр 8 2021 ЩIышылэ мазэм къыдэкIыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

ЕкIуэкIыу: 2. Шыд. 3. Чэзущ. 5. Афэ. 6. Хъущт. 8. Гуэгуш. 10. Джатэ. 12. Думэн. 14. ХьэIупэ. 16. Адыгей. 18. «Динамо». 20. Ауз. 22. Алъп. 23. Дау. 24. Ибэ. 28. Яшэмрэ. 29. Пшэрыхь. 33. КIэщт. 34. Хуарэ. 35. Бжэм. 36. Нысэ. 39. Тхьэгъэзит. 41. Абэ. 43. Псыгуэнсу. 45. Блэ.

Къехыу: 1. Гъыбзэ. 3. Чэф. 4. Щыщ. 5. «Адэ». 7. Тут. 9. Гущэ. 11. Ажэ. 13. Убых. 15. Пщае. 17. Еплъи. 19. Инал. 21. УнэIут. 25. Борэн. 26. Урыху. 27. Пшэм. 29. ЯтIэкъуэ. 30. Хьэсэн. 31. Къурш. 32. Бжы. 37. Бзу. 38. Къып. 40. Хьэ. 42. Балэ. 44. Сэ.


Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz