Ацәыргақәҵа

0
109

Хәажәкыра 8 иазкны «Аҧҳәыс лпатрет» зыхьӡу ацәыргақәҵа, хәажәкыра 3 рзы иаартуп Аҟәа иҟо Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа ргалериа аҟны. Ацәыргақәҵа аимдара алшоит хәажәкыра 25 ынӡа.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here