Ацәыргақәҵа

  0
  405

  Хәажәкыра 8 иазкны «Аҧҳәыс лпатрет» зыхьӡу ацәыргақәҵа, хәажәкыра 3 рзы иаартуп Аҟәа иҟо Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа ргалериа аҟны. Ацәыргақәҵа аимдара алшоит хәажәкыра 25 ынӡа.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here