Зэныбджэгьищ

0
1251

ЛIыгъур Джэудэт тхьаегъэпсэу, тикъуаджэ Пэдысыешхо нэIасэ шьуфешIы. Сэри ащ къыщаIотэжьыщтыгъэу сигукьэкIыжь горэ къышъуфэсIотэщт. Илъэс 75 нахьыбэ тешIагъэн фае.

Къэбарыр мары.

Зыгъэ горэм ощхы хьатэ шьольырэм щемыщхыгъэу гъае хъугъагъэ. ЩыIакIэри уныбжьыкIэм къыохьылъэкIыэнэу щытыгъ. А илъэсым кIымафэм кIалэхэр чылэм дэсын фаеу чIыпIэ ифагъэх. Ау ежьхэм зэрIоу хъущтыгъэп. НэкI мазэри къихьагъ. УмынэкIми умынэкIми зэфэдагъ… Ар ти зыгорэм еусэнхэу агу къэкIыгъ: ХьакIэмыз Чазим, Пщыгъэункъо Исмахьил, Жанэ Хьаджгьалиб (ар анахьыкIагъ ыкIи къурIан еджагъэу щытыгъ).

Гъунэгъу Аущар (Тырку племие) чылэ горэм ефэнд ямыIэу, нэкмазэм тэрауихь нэмаз язгъэшIын горэм лъыхъухэу зэхахыгъ. Олахьаа нэкIмазэр ахэм адэжь щыуукIыныр игъо шьыпкъэм ау, зэрэтшIыщтыр сшIэрэп нахь-ыIуагъ Чазим. Исмахьил, марыба Хьаджгъалиб къурIаныбзэхэр ешIэ, ар имам хъун, орырыэ сэрырэ муэзинэу тыригъусэу тIон, тэрэкIуа? Адыгыбзэ ашIэрэп ахэм.

Мэфэ щэкIым тэраухь нэмазым къаIощтхэр агъэхьазырыгъ, зыщхэукъохэрэм Хьаджгьалип сурэ горэм къеджэнэу зэдрагъэштагъ…

НэкIмазэр неущэ фэдэу рагъэжьэщтэу гузэжъэгъу хэтхэм адэжь пчьыхьам кIуагъэх. Къоджэ мэщыт Iупэм Iууцуагъэх. Ащ Iутхэм «Тэ ефэндэу теджагъ щыми, Имам шъуимыIэу зэхэтхыгъэти псапэ фэлажьэу тыкъэкIуагъ. НэкIмазэр еIкIыфэ тэрауихь нэмазыр зэдэтшIын, бирам нэмазыри шъодгъэшIым тыкIожьын тиIэнатIэхэм таIухьажьын!» аIуагъ. Тхьам къытфихьыгъэх -аIуи гушIохи, чылэм зиIо пхырыкIырэ лIыжь пIашъэр къафащагъ.

Ар ябысымыщтэу ау пчьыхьашъхьэ къэси зы унагъо щыхагъэIэжьыщтхэу зэдэгущыIагъэх.

Бысым лIыжьым шхэгъу ужым, нэкIох апэрэ тэрауихьыр едгъэжьэн! ыIуагъ.

Мэщыт Iупэм Аушархэр къыщяжэх, кIэлэ ныбжьыкIэхэр ефэндэу зэрэщытхэм нэку нэпс ышIыхэрэр ахэтых… -ыджы техъулIэжьыгъ, отхьэ сатхьэу нэкIмазэм тышхэщтыIуагъ зым.

Мэщытым чIэхьагъэх, Хьаджэгъалиб (ежь артистзм ин хэлъэу щытыгъ), имамахэм зыщалъэрэ шIуцIэшхор къызэ риубгъохи, ымакъэхэр ыгъэкIэзэзызэ Аллахьуу акбааааррр- нэгъэупIэпIэгъуитIу зэпигъэуи ригъэжьагъ-

«о пхьэнкIыпхьэжь на, джэхэшъожь на, о щыуаныжь наааааа! Нэмазым щытхэм гъы макъэр къахэIукIы, сэлам затыкIэ Алахь алахьь! Мы ныбжьыкIэжьыехэр къызэреджэхэрэр! ЯзэрэгъаIо.

Джэмэхьатым абгъукIэ щыт Исмахьилэ- о щыууанылъааакъуууу! АкIэкIэ уцугъэ Чазим- Аллахьуууу акбаааррр!- зауфагъ. А пчыхьар онджэкъым ехьылIагъэу аухыгъ…

КъыкIэлъыкIогъо пчыхьам щыгъынхэм къанэсыгъэхэти Хьаджгъалиб -О джэнэжь на, о гъончьэджыжь наааа, о цокъэжь наааа! ЫбгъукIэ щытым -ооо лъэпэдыжь нааааа! Къыхидзагъ, ыкIэ ууцугъэм ооо пэIожъ наааа аллахьу ааакбаррррр! Зауфагъ.

Аузэ шхыныгъохэм къанэсыгъэх- «о хьалыжъу на, о щыпсы пIаст нааа, о къундысыу нааа! ыбгукIэ щытым о тхъущыугъ нааа!- зеIом, акIэджэ щытыр къэгузажъуи -агъэпIокIрэм (пловыр ары) ыцIэ къэмыу, ори тэри тяяннэээ а…

н аллаааахьуууу акбааарррр… Аузэ тIэкIу къягуцэфагъэхэу къазшIошIым бирамым зымафэ иIэу зыкъагъэбылъи къыкIаIэжьыгъ.

Нэужым а чылэм щыщхэу лIы губжыгъэ нэбгырэ зытIущ къалъыкIогъэу, ау ащ фэдэ тикъуаджэ дэсэп-аIуи Пэдысыехэм лIыхэр дагъэкIыжьыгъагъэхэу къаIотэжь.

Пэдысыехэм непэ къызнэсыгъэм «АгъэпIонкIырэм ыцIэ къемыIу» аIо зыгорэ аушъэфын зыхъукIэ.

СыхьатIэпэ цыпэ ехьы тэрауихь нэмазым, мэзэ псэум адыгабзэм цIэу гущыIэу хэтыр зэкIэ къэпIошъун пае сыд фэдэ бзэ бая пIулъын фэягъэр. Ахэр зэкIэхэри тхыжьыгъэу тиIагъэми дэгъугъэба.

Тхьам зыдэщыIэхэм щегъэтынчых нэбгырищыри, хьадрыхэ гупсэф къарет.

 

Мэфэш Iукъо Щангул/Кь. Мыекъуап.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz