ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
1273

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.

ЕкIуэкIыу: 5. Илъэсй нэблагъэкIэ нэмыцэхэм яIэщIэлъа къалэ, Украинэм щыщу. 7. Фочыр къызэрагъапкIэ. 9. Зы тхылъ фIэкIа къыдигъэкIыну хунэмысу, Хэку зауэшхуэм хэкIуэда адыгэ усакIуэ. 11. Лагъым лIэужьыгъуэ. 12. Хэку зауэшхуэм хэта, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щыджэгуа, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист. 13. «Георгий …» – Къардэн Бубэ и повесть. 15. Хэку зауэшхуэм хэта, Горь- 175 кэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтым щезыгъаджэу щыта адыгей тхакIуэ. 16. Белоруссием щыщ Къалэ-лIыхъужь. 17. «… къута» – КIыщокъуэ Алим и роман. 18. «… пыIэ» – КIыщокъуэ Алим и усэ. 19. … зиIэм уахъты иIэщ (псалъэжь). 20. 1941 гъэм ноябрым и 7-м Москва и Краснэ площадым щекIуэкIа парад цIэрыIуэм икIыу занщIэу зауэм Iухьа совет сэлэтхэм яхэта, иужькIэ адыгэ театрым и сценэр илъэс куэдкIэ зыгъэбжьыфIа, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист. 23. Бицу Анатолэ и усэ. 26. «ЩIэблэр … уэ макъым зыкIи хуейкъым, / Къыхэмыщту ахэр ирежей…» – Гъубжокъуэ Лиуан и «Автобус къэувыIэпIэм деж» усэм щыщщ. 27. Совет Союзым и ЛIыхъужь … Михаил. 28. Езым и лъэIукIэ зауэм кIуа, фочауэ батальоным и командиру щыта адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ. 33. Топ, пулемёт зрагъэувэ быдапIэ. 34. «Мыужьых мафIэ» поэмэр зи IэдакъэщIэкI усакIуэ. 35. «Зы …» – Къашыргъэ ХьэпащIэ и рассказ. 36. Джатэ и … нанэ щыIэкъым (псалъэжь). 37. «… къарукIэ бийр бгъэсу» –КIыщокъуэ Алим и усэ. 38. А псым деж щекIуэкIа зауэ гуащIэм хэта зауэлIхэм ящыщу 2438-м Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къыфIащащ. 40. «Телъхьэ … си шым» – КIыщокъуэ Алимрэ ХьэIупэ ДжэбрэIилрэ зэдатха уэрэд. 41. Зауэ зэманым Шортэн Аскэрбий итха пьесэ. 44. Грузинхэм адыгэхэр зэреджэр. 46. «Сыхуейкъым …» – КIуащ БетIал и усэ. 48. Омск къалэм зи фэеплъ дэт Ларионовэ Анастасие и къуэу зауэм хэкIуэдам я бжыгъэр. 49. КIыщокъуэ Алим Хэку зауэшхуэм теухуа и трилогием къыхэщ лIыхъужь. 50. Кхъухьлъатэзехуэу щыта адыгэлI, Совет Союзым и ЛIыхъужь.

Къехыу: 1. Хэку зауэшхуэм щыгъуэ нацист Германием и ахъшэри и дыщэри щихъума Швейцарием и къалащхьэ. 2. Кхъухьлъатэхэм кърадзых, езырезыру къэуэж шэ лIэужьыгъуэ. 3. «Гум …» – КIэрашэ Тембот и очерк. 4. «ЦIыху напэ» балладэр зи IэдакъэщIэкI усакIуэ. 6. А унэцIэр зезыхьэ лъэпкъым къыхэкIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь щIалищ – зыр Къэрэшей-Шэрджэсым, адрей тIур Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ зэкъуэшитIщ. 8. Къалэ-лIыхъужь. 10. «Шагъдий … техутэ» – ЩоджэнцIыкIу Алий и усэ. 14. «Кхъэм и куэбжэр блыпкъкIэ къыIуащIауэ, / … хуэдэу сынхэр зэбгъурытщ…» – Гъубжокъуэ Лиуан и «Адэхэм я сынхэр» усэм щыщщ. 15. Пасэрей фоч. 21. … лъэужьыншэ хъуркъым (псалъэжь). 22. Кавказым щыпсэу лъэпкъ цIыкIу. 24. ШэпхъкIэ е шэ закъуэкIэ уэ Iэщэ. 25. «Мы щIылъэм шэ фий … къыщремыIу» – Мыкъуэжь Анатолэ и усэ сатырхэм ящыщщ. 29. ЩоджэнцIыкIу Алий и гъащIэр щиуха нэмыцэIуэр здэщыIа къалэ. 30. «Щоджэн … и гъыбзэ» – Хэку зауэшхуэм и зэманым яуса уэрэдхэм ящыщщ. 31. «Жэмборэ …» – ХьэхъупащIэ Амырхъан и усэ. 32. Ди сэлэтхэм нэмыцэхэр къыщызэтрагъэувыIа, Ингушым щыщ къалэ. 39. Хэку зауэшхуэм и зэманым а лъэпкъым щыщу 106-м къыхуагъэфэщащ Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр. 42. Зауэ … дауэ … щыIэкъым (псалъэжь). 43. Къагъырмэс Борис и «Гуауэмрэ губжьымрэ» поэмэм къыхэщ лIыхъужь. 45. Псэр щэи, … къэщэху (псалъэжь). 47. «… щIыналъэ» – Бещтокъуэ Хьэбас и усэ.


№ 9 2021 Мазае мазэм къыдэкIыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

ЕкIуэкIыу: 6. Бицу. 7. Тумэн. 9. Сонэ. 10. Сэх. 11. Тебэ. 12. Адэжь. 13. Май. 15. Гу- рыгъу. 16. Джэд. 17. Батэ. 18. Тет. 20. Мыл. 21. Тхьэзэплъ. 26. Тхъурымбэ. 27. Абазэхэ. 28. Хуэфащэт. 30. Гъудэ. 31. Дыщ. 32. Амыщ. 34. Нал. 35. Пашэ. 39. Дыд. 40. Iэсэ. 41. Нэпс. 43. Рим. 45. Инат. 46. Мыкъуэжь. 47. Бжэн.

Къехыу: 1. Щихухэр. 2. Журт. 3. Аму. 4. Псыжь. 5. Анэмэт. 7. Тобэ. 8. Надэ. 14. Тэрэз. 19. Тхьэрыкъуэ. 20. Мухьэмэд. 22. Хьэблэ. 23. Пабжьэ. 24. Ету. 25. Дзэху. 29. Абхъаз. 33. Мадинэ. 36. Шортэн. 37. Псэм. 38. Фэбжь. 40. Iэтэ. 42. Собэ. 44. Акъужь.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz