Гум Къинахэр

0
1255

Ахэри сэра хэзмыгъэхъуар!

Фызабэ анэм, пхъуитI иIэт. ТIури ишэгъуэ хъуат. Ауэ тIури я ныбжьэгъухэм къэкIэрыхууэ кIэщцIыкIухэт.

Анэр, махуэ гуэрэм къэгубжьауэ и пхъу нэхъыжьым ешхыдэт.
Пхъур анэм еплъщ, едаIуэри, гъынанэурэ:

-Мис, мысым хуэдэу, си шыпхъумрэ сэрэ укъыттэшхыхьыурэ дыхэмыхъуэжыуэ, дыкъэбгъэнащ!» щыжиIэм, анэм къызэкъуихри:

-«А ямылъагъужын *Шэхьрэдини, Рэмзии сэрэ, хэмыхъуэуэ къэзыгъэнар» жиIэщ.

*Шэхьрэдини, Рэмзии я малъхъэт;
зэрыхъун хъужауэ

КъэзыIуэтэжар:
Къып Махьие, Бабыгуей – Къуажэм (Сиуас) щыщщ.
Илс.55 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz