Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Aylık Arşiv: Haziran, 2021

Kötülüğün rengi

Öfkeliyiz, ACILIYIZ, şaşkınız, dilimiz dönmüyor. Bu sabah saat 5’te, Hatay Reyhanlı’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki annemiz, kendi evinde korkunç bir saldırıya uğradı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, TECAVÜZ...

Тын

Тын Хуры тыны æнхьæлæй, Сӕрдыгон бон ныссалттӕн. Цымӕ дон назын уыйау. Йудадзыг марг фӕныстон. Куы дӕ феттон уæдерыммæ. Мӕйы рухсыл сахуырдӕн. Бауырнӕттӕ боныгон. Ӕнӕ дӕу талынджы дӕн (Æмзарджытæ) Ӕхсӕв талынг у фӕлӕ. Мӕнӕн мӕ мӕйрухс...

Туркаг Ирæтты Номæй Фæсмон…

Туркаг Ирæтты Номæй Фæсмон... О! Стыр Хуыцaу! Ирон дэыппæйæн иунæг! Дæумæ куы кувæм хи хьаргæ, бæстон. Куы нæ кодтам табу кæныимæ зивæг, Цæмæи цæры на зæрдæты фæсмон? Цæмæн цæрæм...

Ирон Адæмы Бæрæгбæттæ, Хурхæтæны Мæй /Амитоли – Хорхæтæн

2 Æртыццæджы - Ломисы Уастырджи 2 Æртыццæджы - Уæлæмæсыджы Уастырджи 6 Хуыцаубоны Кæрдæгхæссæн Кæрдæгхæссæн вæййы, Куадзæнæй дæс æмæ ссæдз боны куы рацæуы, уæд, – хурхæтæны мæйы,...

Бзэкупсэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым адыгэбзэкlэ щылажьэ журналистхэм я КЛУБ-р зы илъэс хъуауэ зэхэтщ. Онлайн щlыкlэм иту зэпсалъэ, зэчэнджэщ, зэдэлажьэ мы гуп дахэр иджы япэу зэхуэсащ. «PRADA» шхапlэм...

ИорэдкIэ къытлъэIэсы

Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт Цышэ Зарэт мы мафэхэм къыухыгъ, дипломыр къыратыжьынэу щыт. Концертхэм зафигъэхьа­зырынэу уахътэу иIэр мэкIагъэми, IофшIэнымрэ еджэнымрэ зэдигъэцэкIэнхэу игъо ифагъ. —...

Орэдышъор щыIэныгъэм къыхахы

Лектор-музыковедэу Хьакъуй Заремэ пчыхьэзэхахьэр зэрищагъ. Урысыем, IэкIыб къэ­ра­лыгъохэм якомпозитор цIэ­ры­Iохэм ящыIэныгъэ гъогу, аусыгъэ произведениехэр дунаим зэ­рэщыIухэрэм зэгъэфагъэу къатегущыIагъ. Искусствэм иромантикэ лъэ­хъан Бетховен ыусыгъэ сим­фоние произведениехэм...

«Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и лъэтеувэ

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 10-м екIуэкIащ гугъэ куэд зыпыщIа Iуэхугъуэ - «Адыгэ дуней» зыфIаща лъэпкъ фондым и лъэтеувэ (адэкIэ: Фонд). Ар щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ...

Шым Iулъ нэгъуджэ, шынэгъуджэ (НэIурылъ)

Гъуджэр абджым хэщIыкIауэ зы цIыху IэщIагъэщ. Гъуджэм ихьэри, Iухьэри, Iурыхьэри хэтми-сытми къыIурехыж. НэгъуэщI зы жыIэкIэу; Гъуджэм и лъэгъуар, уэгъэлъагъуж. Гъуджэм и лъагъун папщIеи ‘’Нэ’’...