Гум Къинахэр

0
961

Дзыгъуэ нэф къуатынкъым! 

Нанэм, и къуэрылъху цlыкlур, гъунэгъум и гъэкlуэнут. И гъэкlуэнути, щlалэцlыкlум зигъэщlагъуэнум блэкlауэ, зихъунщlэт. Нэгъуэщl lэмал зымгъуэта нанэм, 

«Тхьэ тlэсэ, дигъунэгъухэм фэшыгъуфl, фэшыгъу дэгъуэ яlэм. Уэри ухамнын а фэщыгъум!» щыжиlэм тlэсэцlыкlум, къыратар къипхъуатэри, жэрыжэ цlывкlэ гъунэхъум яхуихьащ.  

Гъунэгъум, и хьар lахыуэ «Упсэу» нэмыщl зыри къыщыхуамшийм, ар и жагъуэбзаджэ хъуауэ, къыригъэтlэтlэхыуэ, унэм къасыжащ. Нанэм, абы гу лъетэри, «сыт къэхъуар тlасэ, фэшыгъу къыуатакъэ?» 

Къуэрылъхур гъынанэурэ: 

«Сыт фэшыгъу! Уэли фэшыгъу щызогъэтри, ахэм, мо джабэм дэжэиж дзыгъунэфыр, дзыгъунэфыжьыр къыуамытын!» жиlэщ. 

  

*Къазыlуэтэжар: Къэрэшей Нахидэ, Узын-яйлэ, Астемырей Къуажэм щыщщ. Илс.62 мэхъу 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz