Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Тиорэд хэгъэгум щызэхахы

Урысыем итворческэ ансамблэхэм яфестиваль лауреат щыхъугъэ «Уджыр» хэгъэгум щыцIэрыIу. «Шэн-хабзэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум Урысыем иансамблэ 263-рэ хэлэжьагъ, шъолъыр 84-мэ ахэр ащэпсэух. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» грантыр къыщыдэзыхыгъэ «Уджым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Къэлэкъутэкъо Инвер гущыIэгъу тыфэхъугъ. 

-IэпэIасэм иеджапIэ зэрэзэхэтщэгъэ шIыкIэр эфирым занкIэу къыщагъэлъэгъуагъ, – къыIуагъ Къэлэкъутэкъо Инвер. — Лъэпкъ искусствэм ифольклор къыхэтхыгъэ произведениехэр ансамблэм пае зэдгъэфагъэх. 

«Абрэдж Нухь», «Шапсыгъэ зэфакIу», «Си Марет» ансамблэм къыригъаIохэзэ ижъырэ адыгэ орэдхэр цIыфхэм алъегъэIэсых. И. Къэлэкъутэкъом зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, пэсэрэ адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэу шыкIэпщынэр, сырынэр, къамылыр, нэмыкIхэри тызхэт лъэхъаным игъэкIотыгъэу агъэфедэх. 

Адыгэ орэдхэм купкIэу яIэр, орэдышъохэр мыцунтхъагъэхэу цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэм фэшI лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ – псымэхэмкIэ зэрагъэжъынчыхэ­рэм мэхьэнэ хэхыгъэ иIэу Инвер елъытэ. 

  

Орэдышъор агъэжъынчы 

«Уджым» пщынаоу хэт ащ ихудожественнэ пащэу Къэлэкъу­тэкъо Инвер. Урысые Федерацием, Пшызэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэу, Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу КIыргъ Юрэ шыкIэпщынау, ищыкIагъэ хъумэ пщы­нэмкIэ, къамылымкIэ орэдышъор ансамблэм къыщырегъаIо. Иорэдхэр Урысыем щэIух. 

ШъэуапцIэкъо Адам Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI, Теуцожь Цыгъо ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ медалыр къыфагъэшъошагъ. А. ШъэуапцIэкъом IэпэпщынэмкIэ орэды­шъор къырегъаIо. 

ПхъэкIычаор Темрыкъо Адам, Теуцожь Цыгъо имедаль къыфагъэшъошагъ. Мышъэ Аслъан сырынапщ, Тыкъо Рустам Iэпэпщынэшхом фэгъэзагъ, ШъхьакIумыдэ Хьаджыслъан шъонтырпау. 

  

ЕплъыкIэхэр 

Чъэпыогъум и 27-м зэхащэгъэ IэпэIасэм иеджапIэ хэлэжьагъэх Теуцожь, Джэджэ, Шэуджэн, Красногвардейскэ районхэм къа­рыкIыгъэхэр. 

-IэпэIасэм иеджапIэ зэрэзэхащагъэр лъэшэу тыгу рихьыгъ, ансамблэу «Уджым» хэтхэм ясэнэ­хьат хэшIыкI ин фыряI. ЗэкIэми «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы, – къыIуагъ Красногвардейскэ рай­оным щыщэу Бырдж Фатимэ. 

Шэуджэн районым щыпсэурэ ШъэоцIыкIу Рэмэзан ансамблэм хэтхэм афэраз. Музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр хэшIыкI фыряIэу артистхэм агъэфедэхэу ащ ылъытагъ. 

  

«Уджыр» цIэрыIу 

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Тыркуем щыкIуагъэм «Уджыр» хэлэжьагъ. Дунэе фести­валэу ижъырэ къалэхэм яхьылIагъэу Рязань щызэхащагъэм ансам­блэм тиорэдышъохэр щигъэIугъэх. 

Культурэм, искусствэм яIоф-тхьабзэу «Алтын Майдан» зыфиIоу Къырым щыкIуагъэм «Уджым» иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэ­гъуагъ. ПсэупIэу ПсышIуапэ концерт гъэшIэгъон ансамблэм къыщитыгъ. 

– Краснодар, Мыекъуапэ, Налщык, Санкт-Петербург, Мос­ква, Калугэ, Щэрджэскъалэ, Рос­тов-на-Дону, нэмыкIхэм «Уджыр» ащы­Iагъ, – къеIуатэ композиторэу, орэдыIоу, музыкантэу КIыргъ Юрэ. – Адыгэхэм ятарихъ, яискусствэ лъэпкъхэм алъытэгъэ­Iэсы. Тызпылъ Iофыр лъэшэу тыгу рехьы. КъытэдэIухэрэм тафэраз. 

Чъэпыогъум и 27-м, пчыхьэм «Уджым» иконцертэу Тэхъутэмыкъуае культурэм и Унэшхоу дэтым щызэхащагъэр эфирымкIэ занкIэу къагъэлъэгъуагъ. Сергей Шперовыр, Хьагъур Нурет, ХьакIэцIыкIу Мае, Мышъэ Азидэ, Ацумыжъ Адам орэдхэр къаIуагъэх, Шъэфрыкъо Адам зэхахьэр зэрищагъ. 

-Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие, зэкIэ IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм, «Уджыр» зышIогъэшIэгъонхэу къытэдэIухэрэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ятIожьы тшIоигъу, шIоу щыIэр къадэхъунэу сафэлъаIо, – къытиIуагъ Къэлэкъутэкъо Инвер. 

УапэкIэ лъыкIуат, тыгъэгушIу, дгъэлъэпIэрэ ансамблэу «Уджыр»! Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэ­хъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм уахэлэжьэнэу зыогъэхьазырышъ, республикэм ищытхъу нахь лъагэу пIэтынэу, музыкальнэ искусствэм хэхъоныгъэу фэпшIырэр къы­отэжьынэу, лъэпкъхэр тапэкIи зэфэпщэнхэу Тхьэм тыпфелъэIу.

(Адыгэ макъ) 

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img