Тут* Пшхын Mурадин

0
931

Мурадин, и пхъур зэрыкlуэсар и жэгъуэ уз хъуат. Зыми ямыпсалъэжу, цlыхуми яхэмыхьэжу унэм къыщlэнауэ щlэст. И ныбжьэгъухэри егупсыст; дауэ къытедгъэхьэжа хъуну мыр жари.  

Итlанэ Мурадин нэхъыфl дыдэу зыцlыхуы гуэрым, “Уэлей къэзгъуэтамэ ар къызрытезгъэхьэжынур!” жиlэс жи. 

Аурэ зы махуэ дэкlри, иныбжьэгъур Мурадин иунэ бжэщхьэум теувэри- и макъым гуфlэ нэпlцlкlэ зыригъэlэту- джащ жи, “Мурадин! Уэ Мурадин тут пшхын!?” 

Тутур зыми химылъхьэуэ фlыуэ зылъагъу Мурадин, гуфlэуэ бжэщхьэlум къытелъадэри: 

“Дэнэ lэхъу?” щыжиlэм, модрэми, “Уиlэтэми жыхуэсlэс” жиlэщ жи. 

Абы къытенэжауэ зызгъэгусэ ялъагъум, “Тут пшхын Мурадин” жаlэр. 

  

*Тут: МэракIуэ. Узыняйлэ къыщыкlтэкъым. Зэзэмызэхэкlэ ягъуэт шхыныгъуэхэм щыщт.  

  

Къазыlуэтэжар: Къэрэшей Муlэенщ, Узын-Яйлэ, Астэмырей Къуажэм щыщщ. илс. 70 мэхъу 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz