Гум Къинахэр

0
903

Уи фыз Адыгэбзэкlэ гъэпсалъэй дыхьэшхыж! 

Хьэтlохъущыкъуей къызэрашэрэ, илъэс 70 хъуа ди нэна Баlисэ, и Адыгэбзэм сыт щыгъуэй сдехьэх. Баlисэ, Тыркубзэ зэй ищlакъым.

И лъэс 20 ипэкlэ, мы ди нанэм дэж, ди унэкъуэщ щlалэ, Хъэри, уэршэрыну къыщlохьэ. Мы тlур, куэду фlыуэ зэрылъагъу, зэхуэгушхуэу апхуэдэт.
Хъэри и унэ гуащэ Къадрие, Шэшэнт.

Къадрие, Адыгэ унагъуэм къащыхэхьэм, Адыгэбзэ зэригъэщlэну яужь итурэ, езым зыбзэ къигъэхъуа хъуат. Къадрие зэрыпсалъэр икlи Тыркубзэтэкъым, икlи Адыгэбзэтэкъым, Шэшэныбзэуи пхужыlэнутэlым.

Сытми Баlисэрэ Хъэрирэ зэдэуэршэрым Хъэри, зэуэ “кхъыlэ Баlисэ Тыркубзэкlэ псалъэй сыгъэдэхьэшх!” жэlэ.

Баlисэ, бзэ имыщlэр ауэн иригъэщlынт!

“Уэ щlалэ, удэхьэшхыну ухуемэ; уи фыз Адыгэбзэкlэ гъэпсалъей дыхьэшхыж!”

Жаlэуэ зэхэсхаращ; а махуэ нэужьым Хъэри, зей Баlисэ дэгушыlэжаlым.

*Мы хъыбарыр, мобы жиlэжащ жызlэуэ схужыlэнкъым. Ди унэкъуэщ куэдым дэж щызэхэсхащ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz