Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Испанием щеджауэ къегъэзэж

Щ1эныгъэхэмк1э Дунейпсо Адыгэ академием иригъэк1уэк1 егъэджэныгъэ программэм ипкъ итк1э, Испанием щы1э хьэрычэтыщ1э-школ лъэрызехьэ къэзыухахэм ящыщщ Гуэщокъуэ Марианнэ.  

2019 гъэм Щ1ДАА-мпсапащ1э егъэджэныгъэ программэр щиублам Марианнэ дзыхь имыщ1ыщэурэ и дэфтэрхэр иригъэхьат. «Си къарумрэ щ1эныгъэмрэ сыкъигъэгугъэ пэтми, си ф1эщ хъуртэкъым Европей хьэрычэтыщ1э-школым и диплом къыс1эрыхьэну», – игу къегъэк1ыж пщащэм. 

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэху эсым Федерацэмк1э и Советым КъБР-м къыбгъэдэк1 сенатору щы1э, Щ1ДАА-ми президент Къанокъуэ Арсен щ1алэгъуалэр хамэ къэралхэм игъак1уэу иригъэджэну къыщыхилъхьам япэу пэджэжахэм ящыщщ Гуэщокъуэхэ я пхъур. Гугъуехь хэмылъу зэпеуэм пхык1ри, Испанием щеджэну и насып къихьащ. Ик1и EAE Business School еджап1эм дипломит1 къыщ1ихри къигъэзэжащ.  

– Хуабжьу куэд къыщысщ1ащ Испанием, уеблэмэ егъэджэныгъэм, гъащ1эм хузи1э еплъык1эм зригъэхъуэжащ. Сэ быдэу къызгуры1уащ апхуэдизу мыхьэнэшхуэ зэтт оценкэхэм нэхърэ еджап1эм къыщ1эпх щ1эныгъэр зэрынэхъ лъап1эр, мыхьэнэ зи1эр зэрыарар. Ар къыбгурызыгъа1уэр зэбгъэгъуэт 1эщ1агъэм узэрыхуагъасэ практикэр европей школхэм зэрыщыкуэдырщ. Къищынэмыщ1ауэ дезыгъаджэхэр теоретик къудейтэкъым, ат1э хьэрычэтыщ1э лъэрызехьэхэрт. Абыхэм 1уэхум и зэхэлъык1эр къыбгурагъа1уэ къудейкъым, ат1э езыхэм махуэ къэс зрихьэл1э гугъуехьхэмрэ ехъул1эныгъэхэмрэ пхузэпкърахырти, лэжьыгъэм и п1алъэр нэрылъагъу ящ1ырт. Дэ къыдгуры1уар къызэрыдгъэлъагъуэр псалъэк1этэкъым, ат1э 1уэху пыухык1а зэпкърытхк1эрэт», – къыддогуашэ Марианнэ.  

Пщащэм зэрыжи1эмк1э, еджэным хэзэгъэныр къызэрыгуэк1ыу щытакъым, гугъуехь щыхэтаи щы1ащ, хузэф1эмык1ыну къыщыщыхъу дакъикъи къыхуихуащ, ауэ къик1уэтакъым. Къищынэмыщ1ауэ, лъэпкъ куэду зэхэс, щэнхабзэ зэмыл1эужьыгъуэ куэд здэщы1э Испание къэралыгъуэм хуабжьу дихьэхат. Еджак1уэ зэрыщы1а п1алъэм къриубыдэу проект куэд игъэзэщ1ащ, езым и гупсысэ куэд щ1эныгъэм, гъащ1эм хипщащ. Иужьрейуэ зригъэщ1а псори къигъэсэбэпри, диплом лэжьыгъэр итхащ.  

– Ар зытезухуар пандемиеращ. Абы сэ езым си бгъэдыхьэк1э си1эжти, пандемием къихьа гугъуехьхэмрэ 1эмалхэмрэ тезухуащ си лэжьыгъэр. Сэ сызэреплъымк1э, мы дызэрыхуа щытык1эм дызыхигъэта бэлыхьхэм нэмыщ1, 1эмалыщ1э куэди къытхуихьащ ик1и куэдым дыхуигъэсащ. Си диплом лэжьыгъэм щызэпкърысхащ локдауным къыхэк1ыу лэжьап1эншэу къэна Ливан пщаф1эхэм папщ1э телефон гуэдзэн къызэрызэгъэпэщыпхъэр, абык1э тыншу ерыскъыр зэрыпхуэщэнур. Приложением и ф1ыгъэк1э лэжьыгъэ ягъуэтынущ а ерыскъыр зэбгрызыхыну щ1алэгъуалэми, къищынэмыщ1ауэ, езы пщаф1эхэри унэм щ1эсу шхынхэр ягъэхьэзырыфынущ. Сыт Ливаныр къыщ1ыхэсхар? Иджыпсту а къэралым и экономикэр хуабжьу ехуэхащ. Сэ сыхуейт къулейсызыгъэ къызылъыса ц1ыхухэм ахъшэ къызэралэжьын зы 1эмал ягъуэтыну. Ливаным туризмэмрэ ресторан хьэрычэт 1уэхумрэ зыщиужьащ. Ауэ экономикэ кризисым щытык1э гугъу иригъэуващ а унэт1ыныгъэхэр. Ирагъэк1уэк1а къэпщытэныгъэхэм япкъ итк1э, къэралым ис ц1ыхухэм я нэхъыбэр шхап1эхэращ щышхэр. Иджыпсту ахэр зэхуащ1ри, щылажьэ псори лэжьап1эншэ хъуащ, же1э пщащэм. 

Марианнэ зи гугъу ищ1 диплом лэжьыгъэр ц1ыхуищ хъууэ ятхащ, Марокко щыщ зы щ1алэрэ Ливаным щыщ пщащэрэ и гъусэу. Испанием и хьэрычэтыщ1э школым узыщыхурагъасэхэм ящыщщ гупым ухэту улэжьэныр. Абы къыхэк1ыу диплом лэжьыгъэри зэгъусэу уагъэтх. Гуащокъуэм зэрыжи1эмк1э, егъэджак1уэхэм мыхьэнэшхуэ ират ц1ыхухэм уазэрепсэлъэфым, я 1уэху дэк1мэ, уазэрыщыгуф1ык1ыфым, псалъэмакъ уи зэхуаку къыдэхъуамэ, укъызэрыхэк1ыфым.

Адыгэ Псалъэ

Yazarın Diğer Yazıları

Адыгэбзэмкlэ дерсхэр Тыркум щокlуэкl

Адыгэбзэр ди къэралым и хэгъэгу зыбжанэм къэралыбзэу къызэрыщалъытэм нэмыщlкlэ, дунейпсо мыхьэнэ иlэу жыпlэ хъунущ ар нэгъуэщl къэралхэм я курыт школхэмрэ еджапlэ нэхъыщхьэхэмрэ зэрыщрагъэджыр къэплъытэмэ....

Лъэпкъыр зыдэбжьыфlэ махуэ

Мы гъэм илъэс еянэ хъуауэ ягъэлъап1э Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Гъэ къэси ц1ыху нэхъыбэ кърихьэл1эу, 1уэхугъуэ нэхъыбэ къыща1эту, щ1эщыгъуагъ халъхьэу республикэм и щ1ыналъэхэм щрагъэк1уэк1...

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (Сэрия 2)

Лъэпкъым IэщIэкIар зы сщIыжынырщ сызыщIэхъуэпсыр Куэд щIакъым «Черкесская диаспора». Панорма культурной жизни тхылъ дахэр ДАХ-м и нэIэ щIэту къызэрыдэдгъэкIрэ. Абы си тхыгъэ куэд щызэхуэхьэсащ, иужьрей...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img