Лъагапlэм и вагъуэ

0
818

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэн спортсмен ц1эры1уэ куэд ди1эщ. Апхуэдэхэщ Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Беслъэн, Джэду Аниуар, Махуэ Билал сымэ. Мы гъэм абыхэм пщащэ закъуэу къахыхьащ Прохладнэ (Къалэк1ыхь) къалэм щыщ Ласицкене Марие – Токио (Японием) щы1а XXXII Олимп джэгухэм дыщэ медалыр къыщихьащ.


1993 гъэм щ1ышылэм и 14-м Прохландэ къалэм къыщалъхуа хъыджэбз ц1ык1ур дуней псом щыпашэ спортсмен ц1эры1уэ хъуну хэт ищ1энт?! Спортым гулъытэшхуэ щыхуащ1 унагъуэм къыщыхъуащ Марие. И адэ Александр ф1ы дыдэу волейбол джэгурт, и анэм баскетболымк1э зигъасэрт. Илъэсипщ1 ныбжьым иту Кучинэ (иджы Ласицкене) атлетикэ псынщ1эмк1э зыщигъэсэн щ1идзащ Габрилян Геннадий и деж. Абы физкультурэмк1э школым сабийхэм щадригъэк1уэк1 дерсхэм псынщ1эу гу щылъитащ адрейхэм и инагък1и зэф1эк1к1и къахэщ хъыджэбз псыгъуэ ц1ык1ум. Къыщызэдэжэк1и, лъагэу щыдэлъейк1и, нэгъуэщ1 л1эужьыгъуэхэмк1и ар псоми ф1ык1э къахэщырт. Нэрылъагъут Марие спорт зэф1эк1 лъагэ къызэрыкъуэк1ыфынур. Абы папщ1э ерыщу дэлэжьэн хуейт. А 1уэхугъуэ мытыншыр и пщэ дилъхьэжащ физкультурэмк1э егъэджак1уэ къызэрыгуэк1 Габрилян Геннадий ик1и, зэман дэк1ри, тренерми абы и гъэсэнми дунейпсо ц1эры1уагъ ягъуэтащ.  

Лъагэу дэлъеинымк1э япэ зэхьэзэхуэм Марие щыхэтам и ныбжьыр илъэсипщ1 хъу къудейуэ арат. Зы илъэск1э езым нэхърэ нэхъыжь хъыджэбз ц1ык1ур абы къыщеф1эк1ауэ щытащ. Ди пщащэм абы щыгъуэ къызэринэк1ар зы метр лъагэп1эрт. Иужьк1э Марие куэдрэ игу къигъэк1ыжащ а зэпеуэр ик1и иджыри къыздэсым абы къыщихьауэ щыта грамотэр ехъумэ. А зэманым къыщыщ1эдзауэ тренерым гу лъитат Марие и ерыщагъым, зыхуигъэувыжа плъап1эм зэрыхуэпабгъэм, пашэныгъэм зэрыхущ1экъум.  

«Сыбзыщ1ынкъым, сэ згъэсахэм Машэ къык1эрымыху спортсмен ныбжьыщ1эхэри яхэтащ, – игу къегъэк1ыж Габрилян. – Абыхэм ящыщ зыр Кучинэм (Марие и хъыджэбз унэц1эр аращ) къыщытек1уауэ щытащ. Ар къэгубжьауэ, щ1эупщ1эрт: «Ар дауэ? Абы зыгъэсэныгъэ куэд дигъэхуащ, сэ зыри къэзгъэнакъым. Сыт сыщ1ыхэнар?» Дауэ феплърэ, финалым зэхьэзэхуэм Марие зызэщ1икъуэри абы тек1уауэ щытащ. Ар пашэм и дамыгъэт. Марие сыт и лъэныкъуэк1и зэчииф1э спортсмент. 2006 гъэм илъэс 14-м иту дэ дыхэтащ атлетикэ псынщ1эмк1э къэралпсо зэхьэзэхуэм. Сантиметри 173-м щхьэпрылъри тек1уащ. А зэманым къыщыщ1эдзауэ «вагъуэщ1э» къытхуэунэхуащ».  

Урысейм щ1ыхь зи1э спортым и мастер Ласицкене Марие тек1уэныгъэ куэдык1ей и1эщ. Иужьрей илъэсипщ1ым къриубыдэу ар щымыпаша зэхьэзэхуэ къэщ1эжыгъуейщ. Олимп чемпионым и ехъул1эныгъэ нэхъ инхэм ящыщщ 2015, 2017, 2019 гъэхэм дунейпсо чемпионатым, 2014, 2018 гъэхэм пэшым щ1эту дунейпсо зэпеуэм зэрыщытек1уахэр. Европэм щэнейрэ и чемпионщ. Зэи къэмыхъуауэ лъагэу дэлъеинымк1э щэнейрэ дунейпсо чемпионщ. Зэхьэзэхуэ куэд ек1уэк1акъым Ласицкене Щ1ы хъурейм и рекордхэр щимыгъэуву. Зыбжанэрэ Урысей Федерацэми Европэми илъэсым и спортсмен нэхъыф1 къыщалъытащ.  

Токио щек1уэк1а зэпеуэ иным дыщэ медалыр къыщихьа нэужь Налшык дэт Олимп ехъул1эныгъэхэм я алеем Ласицкене Марие и ц1эк1э псей щыхасащ.

Адыгэ Псалъэ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz