Мэмориалыр ягъэбыдащ

0
576

Цlыхум и щхьэхуитыныгъэм пэрыуэгъу хуэхъухэр наlуэ щlынымкlэ Нобель и саугъэтыр зыхуагъэфэща Сахаров Андрей 1989 гъэм и щlышылэм и 28-м Совет Союзыр (SSCB) мыщэщэж и пэ къызэригъэпэща Мемориал зэгухьэныгъэр иужьрей зэманым щхьэкlуагъхэр иращlылlэ, Путин и lэм lэщlэлъ зегъэкlуэкlэ и лэжьэкlэр мыхъумыщlэу къызэралъытэм щхьэкlэ. 

Урысейм и хеящlэ нэхъыщхьэм 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м унафэ къищтащ, Урысейм щыlэ Цlыхум и щхьэхуитыныгъэм пэрыуэгъу хуэхъухэр наlуэ щlынымкlэ Мемориал нэхъыжь дыдэр зэхуэщlынымкlэ, и лэжьыгъэр къызэтегъэувыlэнымкlэ. Ар зэхуащlыным щхьэусыгъуэ хуэхъуар, «Мемориал»-ым сайтымрэ (Web), газетхэмрэ хамэ къэрал тlасхъэщlэхыу (хуэлажьэу, и лэжьакlуэу) зыкъызэримылъытэжаращ. 

Апхуэдэ унафэр къащта нэужь, хеящlэ унэм и бжэlупэм цlыхухэм зыкъаlэтащ, «Емыкlущ» псалъэр ину ягъэlуу. 

Хеящlэм и унафэмкlэ зэрымыарэзыр къагъэлъагъуэу дунейпсом зыкъаlэт, сыт щхьэкlэ жыпlэмэ Америкэми, Германиеми, Франциеми, Европэ зэгухьэныгъэми зэрамыдэнур къагъэлъэгъуащ. 

ЗэзыдзэкIар  

Токъмакъ Айдын 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz