Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Ялыхь Къэрэшэйхэ малъхъэхэр *къэмбур хъухукlэ сгъэпсэу!

Малъхъэ тэшэти, благъэ нысашэти, благъэгъэр, къыдогъэщlэрэщlэжти, модрети мыдрети жаlэурэ Къэрэщейхэ я малъхъэхэр куэдрэ къызэкlэлъыкlуэ хъуат жи. 

Мо ягъунэгъу лlыри, мо хуэдиз малъхъэ задэ, зым нэхърэ зыр нэхъ кlыхьыуэ, зэблэкlым я хэплъэщ, яхудэплъещ аби, моуэ лъэlуащ жи: 

“Ялыхь Ялыхь! Мы Къэрэщейхэ я малъхъэхэр къэмбур хъухукlэ сыгъэпсэу.” 

*Къэмбур: Тхыщlэ 

Къэзыlуэтэжар: Къэрэщей Фаlикъщ, Узын-яйлэ – Астэмырей Къуажэм щыщ. Илъ.70 мэхъу. 

Yazarın Diğer Yazıları

Гум Къинахэр

Фэ фыщыгъуейнур... Еуэри Астэмрейхэр нысашэ кlуащ lузнейлэ къуажэ гуэрым. Я хьэщlагъэр ирикъущ, гупыр къежьэжын хъури щауэкъуэтыр унэм ихьащ нысэр къыщlишыну. Хабзэт япэм, зипхъу яшэ...

Гум Къинахэр

Iэу!! Хъуэжэр, нэмэз зыдыригъэщIым, щыщыуэм Iэней, занщIэу: «Iэу!» жиIэс. Хъуэжэм, зэрыщыуам гулитэжс зыкъызэщIикъуэжри; пищас. ТIэкIу дэкIри аргуэру щыуас. Iэней мызэдалэм тырикъузэу: Iэу! Iэу! щыжиIэм, хъуэжэм зыкъыригъэзэкIри: «Уэ егъэщI; кхъыIэ...

Гум Къинахэр

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!.. Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур,...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img