Ялыхь Къэрэшэйхэ малъхъэхэр *къэмбур хъухукlэ сгъэпсэу!

0
432

Малъхъэ тэшэти, благъэ нысашэти, благъэгъэр, къыдогъэщlэрэщlэжти, модрети мыдрети жаlэурэ Къэрэщейхэ я малъхъэхэр куэдрэ къызэкlэлъыкlуэ хъуат жи. 

Мо ягъунэгъу лlыри, мо хуэдиз малъхъэ задэ, зым нэхърэ зыр нэхъ кlыхьыуэ, зэблэкlым я хэплъэщ, яхудэплъещ аби, моуэ лъэlуащ жи: 

“Ялыхь Ялыхь! Мы Къэрэщейхэ я малъхъэхэр къэмбур хъухукlэ сыгъэпсэу.” 

*Къэмбур: Тхыщlэ 

Къэзыlуэтэжар: Къэрэщей Фаlикъщ, Узын-яйлэ – Астэмырей Къуажэм щыщ. Илъ.70 мэхъу. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz