Адыгеим къэгъэлъэгъон дэгъухэр иIэх

0
375

Адыгеим ия 100-рэ илъэс игъэмэфэ­кIын фэгъэзэгъэ гъэцэкIэкIо коми­те­­тым изэхэсыгъоу мы мафэхэм щыIагъэм шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къатегущыIагъ. 

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуа­гъэмкIэ, мы аужырэ илъэсхэм финанс гъэIорышIэным ылъэныкъокIэ къэгъэлъэгъон дэгъу­хэр щыIэх. 2020-рэ илъэсыр пштэмэ хэбзэIахь федэхэм проценти 126-кIэ зыкъаIэтыгъ, ар къэгъэлъэгъон анахь дэгъу­хэм ащыщ. Къэралыгъо инвестициехэм япроцент 30-р (сомэ миллиарди 9-м ехъур) къызфагъэфедагъ. Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ процент 95-кIэ зэрагъэцакIэхэрэр къыIуагъ, ар урысые гурыт къэгъэлъэгъоным проценти 4-кIэ нахьыб. 

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфи­Iорэм ипроектхэм 2022-рэ илъэсым дэгъоу зызэрэфагъэ­хьазырыгъэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ, шъолъырым ибюджет сомэ миллиард 1,5-м ехъу къыхэ­хъуагъ. 

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм иIэшъхьэтетхэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр дэх имыIэу агъэцакIэх. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz