Гум Къинахэр

0
668

Бгъэкlуэраlэ къэкlуэжынур? 

Ди гъунэгъу нанэр, гъэщlэгъуэнт. Зыгуэрым фlэмынэм, зыгуэр къимыгъэгубжьмэ, тынштэкъым. Гъунэгъум яlуэху хэlэбэнт. Благъэ – lыхьлым, унафэ яхуищlынт. Щысынтэкъым, зэгъэнтэкъым.  

И бынхэми мы ищытыкlэр, яужэгъуати ящlэн ящlэтэкъым.  

Зыпщыхьэщхьэ гуэрым, нанэм икъуэнэхъыщlэр, куэду нэщхъеуэ, дыдэж къэкlуащ. 

Ди ядэ зыхуигъазэри; 

– “Мумэд, си янэ зытэт уощlэ. Сэ, соукlытэ. Цlыхур, жьы щыхъукlэ нэхъ зэпlэзэрыт хъутэкъэ! 

Сыночэнджэщ Мумэд, ди анэр хьэжыщl дгъэкlуэм, нэхъ зэтет, нэхъ бзэ lэфl хъуну пlэрэ?” 

Си адэр мэуэ тlэку хэплъэри;  

“Уэ си къуэш, хьэжым, бгъэкlуараlэ къэкlуэжынур!” жиlэщ. 

Гъунэгъу щlалэр, занщlэу къыщылъэтри, 

– “Уэлей пэжмыгъуэм жыпlэр” жери щlэкlыжащ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz