Тигу илъыр тисабыйхэр Адыгабзэкlэ зетщэнхэу зы кlэлэцlыкlу lыгъыпэ ун

0
818

Истанбул Кафкас Култур Хасэм 2021_2022 lофмэшlэныгъом щагъэуцlугъэ Нану Джэгу Купым икъэбар яегъэджакlо Айфэр Сарытекин къытфеlуатэ.


-Апэрэмкlэ о нэlуасэ къытфэхъу, узэрэегъэджакlор тэшlэ… 

-Сэ сцlэ Айфэр Сарытекин, Чорум сыщыщ, Хьамалэ къуаджэм сыкъщыхъугъ, сыабдзах, сятэ ылъэкъуацlэ Хьапкъуаш, сянэ ылъэкъуацlэ Сихъу. 

Анкара къалэм илъэсиплlэ, Чорум къалэм илъэсибгъо ныкъорэ сабыймэ садэлэжъагъ. Сэ сисабый унивэрситэм зыхэхьам арырэ сэрырэ Истанбул тыкъэкlуагъэу, тыщэпсэуы. 

-Нану сабый джэгу купыр нэlуасэ къытфэпшlына? 

-Нанур, илъэситlурэ илъэсищрэ зиныбжь сабыймэ тадэджэгузэ адыгабзэ адгъэшlэн тlуи зэхэтхъухьагъэ джэгуапl. Сабыйхэр зэ пчэдыжъым зэуи щэджэгъоужым къэтэгъойшъы тэгъэджэгух. 

Тиджэгуапlэ тшlын пае апэрэмкlэ Багъларбащы хасэм итхьаматэ Юксэл Нури Гунэщрэ (Мэлгощ), Мэщбэв сабый купум иегъэджакlоу ыкlи хасэм итхьаматэ гуадзэ Щейма Канбекрэ (тлъыlужъ); Шыумаф Гурканрэ сэррэ тигупшысэ ятlуагъ. Ахэми агу рихьэгъ. Ыужкlэ хасэ кlоцlым зы пэщ тагъэлъэгъугъ. Пэщыр къызтатым тызэрэуугъойи тызфэныкъощтхэр хэтдзыгъ. Тиджэгуапlэ ифэныкъуагъэхэр зэкlэми тызэхахьи; хэт иlэмыкlэ сыд къифэми къихьызэ идгъэкъугъ.  

Сабый тlокlырэ тlурэ тиl. 

 

-Мыщ шъузфежьэм сыд шъузэгупшысыгъэр? Непэрэ нэущрэ пае? 

-Благъэдэдэмкlэ тигу илъыр мы сымэджэныгъэр (ковит) кытхэмыоу Наныум езгъэжьагъэ тисабыйхэр тэрэз тэрэзэу къызэрэтфэкlонхэр ары. Ыужкlэ зы мэфэзакъо тэшlы джы Наныур, мэфитlу мэфишыми блэтщыныр ары. Чыжьэ дэдэм тигу илъыр сыд пlомэ: Адыгабзэр тисабыймэ нэхь дэгъоу ядгъэшэнэу, нэхьыбэ зэхадгъэхынэу, адыгабзэкlэ зетщэнхэу зы кlэлэцlыкlу lыгъыпэ ун. 

-Мы гупшысэр сыд фэдэу къыкъокlыгъ? Щысэ зытещъухыгъэ зы lоф шlагъэ горэ щыlа? 

-Шыумаф Гуркъанрэ сэррэ Мэзбжэнымкlэ тызэрэшlэ. Шыумаф Гуркъан еж ыпшъэшъэцlыкlу адыгабзэ ригъэшlэным пылъыгъ. Сыд фэдэ ишlымэ сабыйим нэхь дэгъоу зэригъэшlэщтым иуж итыгъ. Сэри ‘сабыймэ джэгурэ нэхь дэгъоу зэрагъэшlэщт’ сlуагъ. Ыужкlэ мыщ фэдэ джэгуапlэ горэ lутхымэ нэмыкl сабыйхэри адыгабзэм едгъэсэн, нэмыкl сабыйхэми тишlуагъэ ядгъэкlын тlуи, мыщ фэдэ тегупшыси едгъэжагъ. 

-Сыд шъузфэныкъор? 

-Сабыймэ lэкlэ ядгъэшlырэ тхылъыпlэхэр, ахэм ренэу тафай (матерйал ятэlо), яцlокъэ цlыкlухэр дэдгъэуцlонэ зы шкъафцlыкlурэ тетlысхьапlэ цlыкlухэрэ яlэмэ, тыхъугъ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz