Тренерэу агъэнэфагъ

0
605

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Ордэн Андзаур Урысыем дзюдомкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ итренерэу агъэнэфагъ. Пщыжъхьаблэ щапIугъэ нарт шъаор икIэлэцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу дзюдом пыщагъ. Уры­сыем дзюдомкIэ и Кубок гъогогъуи 2 къыдихыгъ. Урысыем изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Европэм изэнэкъокъу текIоныгъэр къыщихьыгъ. Дунаим, Европэм якубокхэр къыдэхыгъэнхэм афэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъухэм медальхэр къащыдихыгъэх. 

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт Ордэн Андзаур къыухыгъ. Апэрэ тренерэу иIагъэр Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Нэджыкъо Руслъан. Мыекъуапэ щыпсэоу зырегъажьэм, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Рэмэзан ипащэу дзюдомкIэ илъэсыбэрэ бэнагъэ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ илъэс 12 хэтыгъ. (Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz