«Тиныдэльфыбзэ тигьус-кьыддэпсэу!»

0
606

Мэзаим и 21-рэр Дунэе Ныдэльфыбзэхэм Ямаф. Зэрэдунае фэдэу Тыркуеми ар щыхагъэунэфыкlыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащылажьэрэ ыкlи ныдэлъфыбзэм икlуачlэ зэхэзышlэрэ обшественнэ организациехэм Бзэхэм Яфэгъэкlотэныгъэхэм Алъыплъэрэ ыкlи Декументация Хьытыу (БЯАДХь) Тыркубзэкlэ (DHİBRA) 2020-рэ илъэсым зэхащагъэм джэпсалъэ къышlыгъ; ЮНЕСКО-м 1999-рэ илъэсым ыштагъэу, Мэзаим и 21-рэр Дунэе Ныдэльфыбзэхэм Ямафэ, илъэситlу ыпэкlэ зэрэщытыгъэм фэдэу мыгъи хаъэунэфыкlынэу. 

Джэпсалъэр Бзэ 27-рэ зэрэтхыгъэр. Гъэзэтэу Жьынэпс ахэтэу организация 121-рэ ащ кlэтхагъ. Абхьаз Хасэхэм я Федерация, Алан Културэ ыкlи шlушlэ Фондыр, Алмасты Черкес Бзылъфыгъэ Движенния, Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Тхылътедзапlэу Шlуцlэ Чlэпцlэу, Маржьэ Подкаст (Podcast), Журнал Мызагъэ, Папюрюс Тхылътедзапlэр, Шамил ыцlэ зыхьырэ Егъэджэн ыкlи Културэ Шlушlэ Фондыр, Гупчэу 1864-рэм Гур Щыорэп ыкlи КАФФЕД-м хэт Хасэ 39-рэм джэпсалъэм дырагьаштагъ, аlапэхэр кlадзагьэх. 

Джэпсалъэр; Абхьазыбзэ (Апсуа, Ашуа-Ашкъарыуа жабзэхэр), Адыгабзэ (Кьохьапlэ ыкlи Къокlыпlэ жабзэхэр), Албаныбзэ, Арапыбзэ, Боснеябзэ, Болгарыбзэ, Щэщэныбзэ, Къохьапlэ, Ермэлыбзэ, Персыбзэ, Грузиныбзэ, Хемщиныбзэ, Курманджибзэ, Ладинобзэ, Македоныбзэ, Лазыбзэ, Осетиныбзэ, Помакыбзэ, Роменесыбзэ, Ромеикабзэ, Урым / Грекыбзэ, Асириябзэ (Туройо), Тыркубзэ, Зазабзэ, Инджылызыбзэ ыкlи Урысыбзэкlэ къыхаутыгъ. 

Тиныдэлъфыбзэ КЪыддэпсэу! 

Урамым, унэм, 1офш1ап1эм, тиорэдхэм, тигуш1уагъэм, тинэшъхъыягъэмджэ тиныдэлъфыбзэ къыддэпсэу.  

Тиныдэлъфыбзи тич1ыопсы фэдэу дунаем ихьалэ-балыкъы хэк1уадэ, политикэмрэ экономимрэ япылъхэм ар ялъэгъурэп.  

Тэ, тик1алэхэр яныдэлъфыбзэ дэпсэуныхэу тыфай. Хабзэми ц1ыфхэми япшъэрылъхэр ягъэц1эк1эным тыпаплъэ. Тиныдэлъфыбзэхэр зэдгъэш1эным пэрыохъоу фэмыхъухэу, 1апы1эгъоу къытфэхъуныхэм тыфай. Зэфэшъхьаф бзэхэр уригущы1аным мамырныгъэмрэ лъэпкъмэ язэкъошныгъэрэ зэрэлъигъэк1отэщтыр къыдгурэ1о. Къытщэрэмыгъупщ: Ц1ыфэу дунаем къытехьарэм хьакъэу и1эхэр ик1и иныдэлъфыбзэ зэрэыухьакъырэр.  

Тич1ыопси, тиурамхэри, тиорэдхэри, тиныдэлъфыбзи тэ т1упщырэп. Тиныдэлъфыбзэ къыддэпсэу, тэри тиныдэлъфыбзэ тыдэпсэу!  

Мэзайэм и 21 рэ Дунае Ныдэлъфыбзэм Имафэ Мафэ Орэхъу! 21 Мэзай 2022 


Ди Анэдэлъхубзэр Кыддопсэу 

Хьэблэм, унэм, лэжъапIэм, ди уэрэдхэм, ди гуфIэгъуэм, ди гуIэгъуэм, ди нэщхъэяагъуэм ди Анэдэлъхубзэр Кыддопсэу. дунэйыщlэ щlыкlэ» жхуаlэ lуэхугъэм, политик, экономик щхьэусыгъуэхэмкlэ Iэпэдэгъэлэл ящl.  

Дэ ди щIэблэми я анэдэлъхубзэмкIэ ирилэжъэну дыхуэщ. Мы lуэхугъэм папщlэ къэралым и пщэ дэлъхэр игъэзэщlэну дыщогугъ. Ди Анэдэлъхубзэхэм япэщlэт гугъэххэр яlэту, ди бзэхэр ягъэгушхуэну дащогугъ. Бзэ щхьэхуэхэр зэдэпсэурэ заужъымэ, лъэпкlхэм я мамырыгъэмрэ я къуэшыгъэмрэ цыхь хухъуну дышогугъу.  

Ди щlыгур, ди хьэблэхэр, ди пшыналъэхэр, ди анэдэлъхубзэхэр дыбгьынэкъым.  

Ди анэдэлъхубзэр дэ къыддопсэу, дэри ди анэдэлъхубзэхэм дыдопсэу…  

Мэзай-м 21, Анэдэлъхубзэхэм и махуэмкlэ дынывохъуэхъ… 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz