Урысыем икъалэхэм къащэшъо

0
547

Хэгъэгум культурэмкIэ и Министерствэ ипрограммэу «Мы — Россия» зыфиIорэм «Нал­мэсыр» хэлажьэзэ хэгъэгум ишъо­лъырхэм концертхэр ащызэхещэх. Ащ дакIоу, «Налмэсыр» илъэс 85-рэ, къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэу тиансамблэ цIэрыIо иIэпэIэсэныгъэ хэгъэгум къыщегъэлъагъо. 

— Къалэхэу Подольскэ, Великий Новгород, Псков, Великие Луки тиконцертхэр ащыкIуагъэх, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу ыкIи ибалетмейстер шъхьаIэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язас­луженнэ артистэу, Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Дэгъоу къытпэгъо­кIых, тикъашъохэр агу рехьых. Бэрэ Iэгу къытфытеохэзэ, къэшъуакIохэр икIэрыкIэу пчэгум къыращэжьых. 

«IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм язэхэт къа­шъо», «ШIуфэс къашъор», «ЗэфакIор», фэшъхьафхэри «Налмэсым» пчыхьэзэхахьэхэм къащешIы. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ концертхэм къаще­гъэлъагъо. 

Брянскэ, Железногорскэ, Белгород «Налмэсыр» къащышъощт. Адыгэ Республикэм ыцIэ лъагэу искусствэм щызыIэтырэ артистхэм тафэраз. Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Урысыем мамыр псэукIэр щызыгъэпытэрэмэ ащыщ тилъапIэу «Налмэсыр». (Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz