Зэфагьэ тызфаер!

0
520

Кьбаада ильэс 158-рэ хьугьэ льыпсыр пэткlу

Ильэсым 158-рэ ыпэу! Черкессиер, зэо мычьэкьожьхэм ауж, 1864-рэ ильэсым Урысые Пщыгьом зыlэкlигьэхьагьэ чlыгухэм ицlыфхэр жьугьэу аригьэlыстагь. 

Дзэр ащыхьушlэу итызэ: 

*Кьуаджэхэр агьэстыгьэх. Цlыфхэм япсэуальэхэр жьальамашьэкlэ ашlуагьэкlодыгьэх; яхатэхэр, яшьофхэр аутагьэх, ябылымхэр ашlуаубытыгьэх. Ягьунапкьэхэр кьадзэхьыгьэх щэ щэфэн амальэкlынэу. 

*Цlыф хыехэр – цlыкlу ины, бзылфыгь, нэжъlужь зэхамыдзэу зэтыраукlагьэх. 

*Чlыгоу аубытыгьэхэм фэшьхьа льэпкьхэр рагьэlыстагьэх. 

*Черкес льэпкьыр ишьхьафитныгьэ ужырэу зыщфэбэнагьэ шьофэу Кьбаада, 1864-рэ ильэсым, Жьоныгьуакlэм и 21-рэр текlоныгьэм имафэу хьугьэ Урыс Пачьыхьам Красная Поляна (гьэхьагьэ пльыжь) цlэу фиусыгь.  

*Нэбгырэ милионрэ 500-рэм нахьыбэ Черкесым, ячылэхэр, яшьофхэр, ямэщхэр тырагьэстыкlыхи гьаблэм ригьэзыгьэхэу, жьалымэньэшхо адызэрахьэзэ, яхапlэхэр арагьэбгынагьэх ыкlи Осмэн Пачьыхьагьум ичlыгу егьэзыгьэкlэ агьэкlуагьэх. 

*Хьадрыхэ гьогум Черкес нэбгырэ мин 500-м ехьу щыфэхыгь. 

Черкес льэпкьгьэкlодыр ыкlи Яхэку Ягьэбгынэныр 2014-рэ ильэсым дунаим текlодыкlыгьэ Убыххэм абзэ щыщ гущыlэу «Цицэкун» иджэмакьэу тштагьэ. Тэ Черкесхэр тызщыпсэурэ хэгьэгухэм културэ-демократический фэгьэкlотэныгьэ кьытатыным тыщэгугьу ыкlи ахэм якьдэхын тыфэбанэзэ хэхэс тызщыхьугьэм и я 158-рэ ильэс UNPO (Лlыкlо Зимиlэ Льэпкьхэм Ялlылlыкlо) Бэдзэогьум и 15-и 19, 1997-рэ ильэсым зигугь кьышlыгьэ тихьакьхэм непи кьафэтэгьэзэжьы: 

*Урысые Федерацием ыкlи Мировая Сообшеством, я 19-рэ лlэшlэгьум Черкесхэм арашlылlагьэ заор льэпкьгьэкlодэу зэрэщытыгьэр аштэн ыкlи Черкес льэпкьым Зихэку егьэзыгьэкlэ зэрагьэбгынагьэ Льэпкь статус аратынэу. 

*Урысые Федерацием, Черкесхэм Урысыем ыкlи щыпсэухэрэ кьэралыгьохэм я гражданствохэр аратынэу. 

*Урысые Федерацием, Черкес льэпкьым ятэжьхэм ячlыгухэм агьэзэжьын альэкlынэу гарантия кьаритынэу. 

Жьынэпс 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz