Ахъщэ аратыщт

0
487

АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къызэрафишIыгъэу, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм зэтыгъоу ахъщэ къаратыщт. Ащ пэIухьащт сомэ миллион 15,5-р республикэ бюджетым къыхагъэкIыгъ.

Ахъщэр зэратыщтхэр нэбгырэ 1819-рэ мэхъу. Ащ фэдэу сомэ мин 50 зырыз аратыщт Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм ыкIи ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм. РеспубликэмкIэ ахэм япчъагъэ нэбгырэ 76-рэ. Ахэм анэмыкIэу кIэлэцIыкIухэу конц­лагерьхэм адэсыгъэхэм ыкIи цIыфхэу егъэзыгъэкIэ ращыхи, чIыпIэ гъэнэфагъэ (гетто) ащаIыгъыгъэхэ нэбгырэ 45-м ыкIи блокадэм игъом Ленинград щыпсэугъэхэу нэбгырэ 16-мэ ахъщэ аратыщт.

Фронт кIыбым Iоф щызышIагъэхэм, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм яшъхьэ­гъусэхэми сомэ мини 5 зырыз аратыщт. (Адыгэ макъ)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz