Анахь дэгъухэр къыхахыгъэх

0
288

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, АР-м искусствэ­хэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методикэмкIэ и Гупчэ Iофтхьабзэр зэхащагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным ехьылIэгъэ кIэух зэнэкъокъум искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIи 5 хэлэжьагъ. 

Адыгеим щызэхащэгъэ зэнэ­къокъур апэрэу едзыгъуитIумэ ащызэфахьысыжьыгъ. «Искусст­вэмкIэ къалэм икIэлэцIыкIу еджэпIэ анахь дэгъу» зыфиIорэр Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэу N 6-м фагъэшъошагъ, пащэр Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Дмитрий Гор­диенко. 

«ИскусствэхэмкIэ къоджэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ анахь дэгъу» зыфиIорэр Дондуковскэм искусст­вэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ къыдихыгъ, пащэр Мэрэтыкъо Эдуард. 

Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м, пащэр Лариса Грачевар, Тэхъу­тэмыкъуае искусствэхэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэ, пащэр Тыгъужъ Нурбый, яIофшIагъэ осэшIхэм къыхагъэщыгъ, щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. 

ОсэшI купым итхьаматэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу Марина Скоркинам, искусствоведениемкIэ докторэу, профессорэу, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Светлана Хватовам, искусствоведениемкIэ докторэу, профессорэу Мэзгъот Светланэ, Адыгеим культурэмкIэ иIофышIэхэм япрофсоюз организацие итхьама­тэу Людмила Пузанковам, искусствэхэмкIэ республикэм икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методи­кэмкIэ и Гупчэ ипащэу Татьяна Горда зэфэхьысыжьхэр зэра­шIыгъэхэр зэхахьэм къыщаIуагъ. ЗыкIыныгъэ ахэлъэу ДШИ N 6-м апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. 

Зэнэкъокъум щызэхащэгъэ Iэнэ хъураем къыщыгущыIагъэхэм искусствэм зыфэзыгъэсэрэ кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэ зэрэ­хагъахъорэр, хэгъэгу ыкIи дунэе фестиваль-зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэзэ хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къызэрэдахыгъэхэр къыхагъэщыгъ. 

Адыгеим изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэхэр къыщызыхьыгъэ еджапIэхэр Урысыем искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэхэм якIэух зэIукIэгъухэу Москва щызэхащэщтхэм ахэлэжьэнхэу къыхахы­гъэх. 

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм защызыгъасэхэрэм классикмэ хэхьэгъэ произведениехэр музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ къырагъэIуагъэх.  

Тэхъутэмыкъое кIэлэеджакIохэм яоркестрэ композиторэу Лъэцэрыкъо Кимэ зэригъэфэгъэ лъэпкъ къэшъо мэкъамэу «Ислъамыер» ыгъэжъынчыгъ.  

(Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz