Пшынэм и макъыр

0
498

-Уоу, ди Тхьэ! Ди Хэкум дыIэщIач, ди щIыгум дытрач. Зеиншэ джафэ дащI мыгъуэ, зеиншэ джафэ…  

Дахэуэс и щхьэр жыг хадэм ит кхъужьейм ирегъэкъу, абы йопсалъэ:  

-Къытхуэгъэгъу, къытхуэгъэгъу, ди кхъужьеишхуэ. Фом хуэдэу IэфIыпсу къыппыкIэхэр щIым хэкIуэдэжынущ.  

IуэмкIэ макIуэри, жэмым йодэхащIэ, езыми ар фIэфIу и щхьэр кърехьэлIэ.  

-Лъапсэр убгынэну сыту хьэлъэ. Зы жыг, зы пкъо фIэкIа имытми, хьэлъэщ. Сыкъэнэнти ди пщIантIэжь сыщылIэжынт. 

-Хьэуэ, хъунукъым. ДегупсысакIэщ. Унафэ тщIащ. Зэгуэр къэдгъэзэжынкIи хъунщ…,-къокIуатэ Мазэхэ,- НакIуэ, жьэгум дыбгъэдэгъэхьэж… 

Я жьэгур зэхагъэкIыжри, я сабийр ящIыгъуу къыдокI. Хьэр къакIэлъыдэжауэ мэбанэ, мэпщIэу, къапогъуэлъ… 

* * * 

Нэжан хасэм къикIыжауэ и анэм къиузэда Iэнэм пэротIысхьэ. 

-Хасэм усэ къыщытхуеджащ ноби. ЩоджэнцIыкIу Алий ейщ. Нанэ, уэ пщIэрэ уи щIалэ цIыкIур… Хэкум къытхутепсэлъыхьащ. Сурэтхэм деплъащ. Ныпым тет лIакъуэхэр зэдгъэщIэнущ гукIэ. Жэщым сыкъагъэушыжми, жысIэфын хуэдэу зэзгъэщIэнщ, Iэмал имыIэу.  

-Сыту жыжьэ къыщебгъэжьа! ЗанщIэу жыпIэркъэ уи псалъитIыр: «ДывгъакIуи дывгъаплъэ…», – къыхуогуфIэ и анэр.  

-Сыту сыхуейт! Хэкум! 

-Уэ мыбы укъыщалъхуащ. Истамбыл хэкум хыубжэркъэ?! 

-Хьэуэ, «Истамбыл губгъуафэ изоплъ», – мэдыхьэшх Нэжан. Хасэм щыжытIат щхьэж хэт дыкъытепщIыкIами. Абы къикIа… кърахуа ди нэхъыжьхэм я цIэхэр зыщIэхэм ирагъэтхащ. Сэри езгъэтхащ: Дахэуэс, Мазэхэ…  

*** 

Линэ и анэшхуэм деж къуажэм щыIэт. Дунейр щыхуабэм деж, нэхъри псэм къыдощI къуажэри. Бгышхуэр, псыежэхыр, удз гъэгъа куэду щыкI губгъуэшхуэр! Псори фIыщ! ЗэрыщIылъэу гуапэщ!  

Дыгъэр тIэкIу етIысэхыным пэплъэри шэджагъуэ нэужьу бгым дэкIащ Линэ сымэ, IэфIу абы щашхын гъуэмылэрэ адыгэ пшынэрэ яIыгъыу. Линэ и анэшхуэм, пшынэ еуэурэ, къигъафэрт къуэрылъхухэр. 

-Нанэ, адыгэ макъамэр псом нэхъри нэхъ дахэу къысщохъу. Пшынэ ущеуэкIэ, сыкъэмыфэн слъэкIыркъым, – жеIэ Линэ, и анэшхуэм и куэщIым пшынэр кърихыжурэ.  

-Макъамэри, шхыныгъуэри, хабзэ-нэмысри, бзэри – адыгэм дыдейр дахэщ псори,- жи, – тхьэм фIыуэ къилъагъуу дахагъ псомкIи къызыхуэупса лъэпкъщ. 

-Сыту хъуапсэгъуэ атIэ сэри сызэрыадыгэр! Сыту фIыщэ!  

-Сэри сыбгъэгуфIащ абы щыгъуэм. УкъызыхэкIа лъэпкъыр фIыуэ плъагъун хуейщ. Абы куэд елъытащ.  

-Ди дадэжьхэр Истамбыл щрашым щыгъуэ Iейуэ гуIэжахэщ. Зымахуэ сыкъеджат абы теухуауэ.  

-ГуIэжахэт. Апхуэдизу дахэ лъэпкъым къыщIэфыгъунIатэкъэ! Удахэну тынш уфIэщIрэ!  

-Сэ школыр къэзухмэ, тхыдэм сыхуеджэну сыхуейщ. Аращ иджы къэзгупсысар. Псом япэ ди тхыдэр изгъэщынт. 

-Дохутыру урагъэджэну загъэхьэзыр уи адэ-анэм. Дохутырышхуэ уащIыну мэхъуапсэ. 

-Сэ дохутыр къысхэкIын? Абы сыщынэхъ цIыкIухэм сехъуапсэрт. Иджы сыхуеижкъым. Сымаджэ слъагъумэ, сэ езыр сыкъытехуэным сынос.  

-Уегупсысынщ. Зы илъэс уиIэщ. Тхьэ уигу зыхэмыхьи къыппамыубыдын, атIэ.  

Линэ къалэм къыщыкIуэжым, и анэшхуэм кърита тхылъхэр къыздихьащ: Адыгэ IуэрыIуатэр зэрыт, КъардэнгъущI Зэрамыку зэхуихьэсыжа адыгэ псалъэжьхэр, Нало Заур и «Сабий щэнгъасэр».  

-Мамэ, интернетыр певгъэдзэжат? Мазэ хъуауэ пыдгъэнакъым компьютер. Интернет уз къыдэфыкIми, тщIэркъыми, – мэгушыIэ Линэ.  

-Узэрежьэу педгъэдзэжат… согушыIэ… Дыхуей хъуат.  

-Хъунукъэ сихьэ… хъунщ, хъунщ, хъунщ,- жиIэурэ и Iэхэр еIэт Линэ, – сызэрымыхьэпхъэ лъэпкъ сихьэнукъым, сыджэгунукъым, адэ-мыдэкIи сыгъуэщэнукъым.  

Линэ интернетымкIэ хъыбарыщIэхэм пхыплъащ. Адыгэ гуп гуэрым ихьащ. Зыгуэрым и адыгэбзэр иригъэфIэкIуэну хуейщ. ДэIэпыкъуэгъу щхьэкIэ мэлъаIуэ, езым и ныбжьмэ нэхъ къещтэ. Адыгэщ. Тыркум щопсэу. Нэжан.  

-Уи махуэ фIыуэ, Нэжан! Сэбэп сыхъуфынуми сщIэркъым. ДызэрыцIыхумэ, дызэхуэтхэмэ, хъуну пIэрэ… 

-Махуэф уери къуит. Сэ фIи дыдэ сытхэфкъым. Ауэ мыIейуэ сопсалъэ. Тхэнри нэхъыфу зэзгъэщIэну сыхейт. Сыныпхуэтхэмэ, укъэтхэжмэ, сыгуфIэнут. 

-ДызэгурыIуащ. Сэ си цIэр Линэщ. Къэбэрдейм сыщопсэу. Налщыч сыдэсщ.  

-Нэжан. Истамбыл сыщопсо… 

Нэжанрэ Линэрэ зэхуэтхэрт, ныбжьэгъу зэхуэхъуахэт. Нэжан и бзэр нэхъри къабзэ хъурт, нэхъыфIыжуи тхэф хъуат. МазэцIэхэр, махуэцIэхэр адыгэбзэкIэ зэригъэщIат. УэрэдыжьхэмкIэ зэдэгуашэурэ едаIуэрт. Лини куэд къыщищIат и ныбжьэгъум и деж. Нэжан дахэу пшынэ йоуэ. Линэ видеокIэ къыхуищIри иригъэдэIуащ. Ехъуэпсащ Линэ. Пшынэм зыщыхуагъасэ гупым зыхригъэтхащ. И анэшхуэм иригъэсэфакъым. КъехъулIакъым. Иджы и ныбжьэгъур йоуэри, егугъуну игу ирилъхьащ. 

Нэжан здэкIуэ адыгэ хасэм къыщофэ, пшынэ щоуэ, бзэми щыхуоджэ зэрыхъу хуэдизкIэ. Сурэт дахэу ещI абы. Аращ зыхуеджэр. ЩIэтIысхьагъащIэщ.  

-Линэ, къызжеIэт, сыт хуэдэ Хэкур? Уэ жыIэ, сэ си нэгу къыщIэзгъэхьэнщ. 

-Узэры-Нэжаныр си фIэщ пщIыну ара? Хэкур дахащэщ. Бгы, псы, удз гъэгъа, щIымэракIуэ. псыкъелъэхэр… ЩIыпIэ дахэ ди куэдщ.  

-КхъыIэ, къысхуебжэкI. Сыт абыхэм зэреджэхэр? 

-Iуащхьэмахуэр уощIэ. Шэджэм псыкъелъэхэр, Шэдхъурей, Гуэл щхъуантIэхэр. Куэд мэхъу! Налщыч паркыр телъыджэщ.  

-Налщыч паркым ситарэт! 

-Дитынщ! Паркышхуэщ, жыг телъыджэхэр щокI, куэд я ныбжьу. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зэрехьэ. Къэбэрдеипщу щытащ.  

Тхьэмахуэ дэкIауэ, Нэжан сурэт гъэщIэгъуэн къыхуригъэхьат Линэ. Езым ищIауэ. «Мыпхуэдэу си нэгу къыщIэбгъэхьащ Хэкур. Мы сурэтыр уэ пхуэсщIащ. ИщIыбагъымкIи уи цIэр тестхащ» жиIэу кIэщIэтхауэ.  

Нэжан Хэкум кIуэнущ. Зегъэхьэзыр. И адэм и гуапэу къыфIэщIащ ар. Къехъуэпсауи шэч ещI. Зэ кIуэрэ, лъагъуэ хишыжмэ, и адэ-анэри щIыгъуу тригъэзэну игу ирилъхьащ.  

Линэрэ и анэмрэ къыпежьащ Нэжан. Я дей яшащ. ГуфIэгъуэр яIэщ хъыджэбзитIым.  

-Дауэ къыпщыхъуа Хэкум и Iуплъэгъуэр? 

-IэфIу.  

Ар жиIэри и нэпсхэр пIащэу къыщIэхуащ Нэжан. Си лъакъуэхэр зытеува щIыр щабэт. ЗанщIэу зыхэсщIащ – мыр Хэкум и куэщIыращ. ИтIанэ уафэм сыдэплъеящ. Уафэри нэгъуэщIт. Къабзэт, псом хуэмыдэу. Бзу къэслъэгъуами зыхуэзгъэзащ: «Ей, бзу цIыкIу, сегъэблэгъэжыт!». 

-Пщэдей дыздэкIуэнур пщIэрэ? 

-Дэнэ? 

-Къуажэм. Бгым. Пшынэ ущезгъэуэнущ. Сэ сыкъэфэнущ.  

-Дунейр Iэгу тхуеуэнущ. 

  

Тхыгъэр зейр: Хьэгъэбанэ Залинэ Анзор ипхъу, Нартан 1-нэ еджапIэ. 

ЕгъэджакIуэр: Къуныжь Ларисэ Назир ипхъу. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz