KAFFED; DÇB üyesi mi, değil mi?

0
769
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetim Kurulu, 17 Haziran’da “Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Üyeliği Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi” açıklamasını paylaştı. Baştan bugüne üyelik sürecini açıklayan bir bilgilendirmeydi.  
22 Haziran’da DÇB yönetim ve denetleme kurullarının Türkiye ayağı -KAFFED ve DÇB Genel Kuruları sürecinde seçilirler- “KAFFED’in DÇB’ye Üyeliği Hakkında Kamuoyuna Açıklama” başlıklı farklı bir açıklama paylaştılar. 
Her iki açıklamayı kısaltarak veriyoruz.

KAFFED açıklaması

Bilindiği üzere geçmiş yıllarda Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) Dünya Çerkes Birliği’ne (DÇB) üye olmadığı; 1991 Yılında kurulan ilk derneğin kapatılmadan ikinci bir derneğin kurulduğu; bir süre iki derneğin de beraber aktif oldukları; 2010 yılında ilk derneğin kapandığı ve ikinci açılan derneğe KAFFED’in üye olmadığı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Bir önceki dönem yönetim kurulumuz konunun aydınlatılması ile ilgili girişimlere başlamış ancak bu çalışmalar görev süresi içerisinde sonuçlanmamıştı. Göreve geldiğimiz 28 Kasım 2021 tarihli Genel Kurulda, Başkanımız Prof. Dr. Ümit Dinçer, DÇB üyeliği ilgili önceki dönem başlayan araştırmaların devam ettirilerek elde edilen sonuç ne olursa olsun kamuoyu ile paylaşılacağını tüm hazirun önünde ifade etmiştir. 

Bu amaçla yürütülen çalışmalar ve yazışmalar sonucu Yönetim Kurulu olarak vardığımız sonucu ve süreci kronolojik olarak özetlememiz gerekirse; 

1- 1991 yılında anavatandaki ve diasporadaki örgütlerinin katılımı ile kurulan DÇB’nin resmi adı “Uluslararası Çerkes Derneği”dir. Kuruluşu 19-20 Mayıs 1991’de Nalçik’te yapılan Kurucu Kongre’de karara bağlanmıştır. 25.09.1991 tarihinde de ilgili devlet kurumu tarafından tescil edilmiştir. Bu örgüt 20.12.2010 tarihinde fiili faaliyetlerinin sona ermesi ve devlet organlarına rapor sunmaması nedeni ile kapanmış, Rusya Federasyonu Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden çıkartılmıştır. 

Bugün var olan DÇB 30.03.2001 tarihinde kurulmuştur. Resmi adı, “Uluslararası Çerkes Halkını Bütünleştirme, Çerkes Diasporasının Tarihi Anavatan İle Bağını Geliştirme Derneği (Uluslararası Çerkes Derneği)”dir. Bu dernek kurulduğu tarihten itibaren yasal mevzuat ve gelişmelere bağlı olarak tüzük değişiklikleri ve isim değişiklikleri yapmış ve günümüzde yukarıdaki belirtilen isim ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bu Derneğin kurucu üyesi Ürdün Çerkes Hayır Derneği’dir. 

2- … 

3- Federasyonumuz, 07.02.2022 ve 23.03.2022 tarihlerinde iki adet dilekçe ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Federal Vergi Kurumu Başkanlığı’na posta ile başvurmuştur. Dilekçe içeriklerinde; 1991 ve 2001 yılında kurulan derneklere KAFFED üyeliği hakkında bilgi istenmiş… Söz konusu dilekçede, Federasyonumuzun kurulmuş olduğu 2003 senesinden önceki isminin Kafkas Derneği (Kaf-Der) olduğu da belirtilmiştir. Federal Vergi Kurumu Başkanlığı tarafından 03.03.2022 ve 25.03.2022 tarihlerinde KAFFED’e gönderilen verilen cevaplarda KAFFED’in, DÇB’nin kurucusu-üyesi olmadığı ifade edilmiştir. 

4- Alınan bu yazılara istinaden Başkanlar Kurulu ve KAFFED’in DÇB Yönetim kurulu üyeleri ile online bir toplantı yapılarak durum açıklanmıştır… 05.04.2022 tarihinde … bir dilekçe kaleme alınarak DÇB’ye gönderilerek, KAFFED’in DÇB’ye üye olup olmadığı hususu sorulmuştur. 

5- … 

Gerek Kanundaki maddeler gerekse de DÇB tüzüğü gereğince, KAFFED 2004 yılında resmi başvurusunu yapmış ve gerekli evraklarını da tamamlamıştır. DÇB tüzüğüne göre olağan veya olağan üstü genel kurul yapılarak genel kurul veya kongre kararı ile bu başvurunun oylanarak onaylanması gerekmektedir. Ancak yapılan hiçbir DÇB Kongre’sinde buna ilişkin bir karar alınmamıştır. Sonrasında yapılan tüm DÇB Kongrelerinde de KAFFED’in üyeliğine ilişkin başvuru oylanmamış ve Kongre’de üyelik başvurusunun kabul edildiğine dair hiçbir karar alınmamıştır. Buna ilişkin yapılan araştırmalarda ne DÇB ne de KAFFED kayıtlarında ulaşılamamıştır. “Usul Esasa Mukaddemdir (Usul Esastan Önce Gelir)” ilkesi evrensel bir hukuk ilkesidir. Gerek Tüzükte öngörülen usulün işletilememesi ve gerekse de yasal zorunluluk gereğince yetkili bir Kongre karar olmaması nedeniyle KAFFED’in DÇB üyeliği hem esas yönünden hem de usul yönünden hukuken noksanlıklar içermektedir. KAFFED’in başvurusu alınmış olmasına rağmen gerekli hukuki süreçler yürütülmemiş ve KAFFED’in üyelik başvurusu sonuçlandırılmamış ve DÇB Kongre Kararı alınmamıştır. Sonuç olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği’nin üyesi değildir. 

6- … 

7- … 

Süreç içerisinde Rusya Federasyonu ilgili kurumları ve DÇB ile yapılan tüm yazışmaların noter onaylı olarak tercümeleri yapılmış ve dosyalanmış durumdadır Bu bilgiler Başkanlar Kurulu ile, KAFFED adına DÇB yönetim kurulu üyeleriyle ve eski başkanlarımızla da paylaşılmış; online ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiştir. Federasyonumuzun şeffaflık ilkesi ve göreve geldiğimiz genel kurulumuzda sayın başkanımızın verdiği söze istinaden Kamuoyuna saygılarımızla sunarız. 

  

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 

  

https://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/4671-dunya-cerkes-birligi-uyeligi-hakkinda-kamuoyu-bilgilendirme.html


DÇB – Türkiye Haber İletişim Grubu açıklaması

KAFFED tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Çerkes Birliği Üyeliği Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi” başlıklı yazı üzerine kamuoyunda gündeme gelen konular hakkında DÇB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (Türkiye grubu) olarak görüşlerimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız. 

 

KAFFED, DÇB üyesi midir?

Evet, KAFFED, DÇB’nin en güçlü üyesidir. 

Türkiye, dolayısıyla KAFFED (o tarihlerde henüz adı bu olmasa da), DÇB’nin kuruluşundan (1991) itibaren, her aşamasında yer almıştır… 

KAFFED, tarihi süreçte KAFKUR ismiyle faaliyete başlayan, daha sonra KAFDER olarak devam eden ve 2003’de şimdiki ismini alarak Türkiye Çerkes toplumuna kazandırılan önemli ve güçlü bir kurumumuzdur. 

KAFFED’in DÇB üyesi olmadığına dair ortaya atılan konuya ilişkin araştırmalara, önceki dönem KAFFED Yönetimince başlanmış ve bu konu 24.01.2021 tarihinde, KAFFED Başkanlar Kurulunda gündeme getirilerek dernek başkanlarına rapor edilmişti. Ancak bu araştırma, işin uluslararası boyutta olmasının getirdiği zorlukların yanısıra, Covit 19 engelleri nedeniyle tamamlanamamıştı. 

Hukuk kuralları hemen hemen her alana şamil olsa da var olan diğer bazı gerçekleri de gözardı edemeyiz. Dolayısıyla konuyu iki önemli boyutta irdeleyebiliriz. Hukuksal boyutu ve kurumsal-toplumsal boyutu. 

Her ne kadar “Rusya Federasyonu 129–FZ Sayılı Kanun; Tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin devlet tesciline dair, Federal Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, Rusya’da faaliyet gösteren Kamu Kuruluşlarının (STK) kurucu ve üyeleri hakkında bilgileri resmi kurumlara bildirme zorunluluğu yoktur” dese de bizler, hukuksal çözümün yine hukukçulara bırakılmasını daha doğru bularak, konunun diğer yönlerine işaret etmek isteriz. 

KAFFED’in DÇB üyesi olduğu konusundaki inancımızı nelere dayandırmaktayız? 

*DÇB,KAFFED’in kendi üyesi olduğunu açıkça beyan etmektedir. 

KAFFED önerisi ile DÇB Yönetim Kurulu üyesi olan Recami BURSA, Rusya Federasyonu resmi kurumu olan EGRÜL belgelerinde DÇB Birinci Genel Başkan Yardımcısı olarak kayıtlıdır. 

*Son DÇB Kongresinde, KAFFED tarafından önerilen altı kişiden beşi, DÇB Yönetim Kurulunda, biri Denetim Kurulunda ve Yıldız ŞEKERCİ’de Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve bu isimler KAFFED’i temsilen DÇB Kongre tutanaklarında kayıt altındadır. 

*DÇB Bileşenleri ile her dönem YK’ya seçilen üyelerin isimleri DÇB web sitesinde yayınlanmakta olup burada bileşenler kısmında KAFFED’in ve Yürütme Kurulu Üyelerinde ise güncel YK üyeleri isimleri mevcuttur. 

*KAFFED Genel Kurulunda isimleri belirlenerek son DÇB Kongresine katılan Türkiye- KAFFED delegasyonunun imzaları, hazirun listelerinde bulunmaktadır. 

*Her kongrede, katılımcılara dağıtılan DÇB Faaliyet Raporlarında KAFFED, DÇB üyesi olarak yer almaktadır. 

*Kongreye katılacak olan DÇB üye ve delegelerine, DÇB tarafından davetiye gönderilmekte ve RF’ye girişte bu üyeler katılım gerekçelerini Rus yetkili makamlarına beyan etmektedir. 

*Yıllardır KAFFED DÇB’ye üye aidatı ödemekte ve bunlara ilişkin makbuzlar KAFFED muhasebe evrakları arasında yer almaktadır. 

*KAFFED önerisiyle seçilen YK üyeleri, her kongre öncesi yapılan Sovyet toplantılarında, söz hakkı ve oy kullanmaktadır. 

*… 

*… 

Sonuç itibariyle 

Zor şartlarda hareket kabiliyeti geliştirmeye çalışan STK’larda, her şeyin yazılı belgelerle yürütülmesi her zaman için mümkün olmayabilir. Bütün STK yöneticilerinin de mükemmel olmaları ve hiç hata yapmamaları beklenemeyeceğine göre, KAFFED dâhil hiçbir STK’nın usul hatasından arındırılmış olduğu kolaylıkla iddia edilemez. Hele ki 20 yıl geriye gidilirse… 

KAFFED DÇB’nin en güçlü bileşenidir ve bu üyelik ilişkisi gözardı edilemez. DÇB’nin de KAFFED’in de her türlü hatasından, eksiğinden, belki verimsizliğinden söz edilebilir ancak, dünya ölçeğinde bir marka değeri taşıyan ve 30 yılı aşkın süre emek verilmiş olan bu kurumlarımızın yıpratılmasına, yok sayılmasına kimsenin hakkı yoktur ve Çerkes toplumu buna izin vermeyecektir. 

 

“Yönetim ne yasama ne de yargı makamıdır, olsa olsa çözüm makamıdır. En iyi STK yönetimi, hitap ettiği toplumun sorunlarını en iyi çözen yönetimdir” ilkesiyle biz DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak saygıdeğer kamuoyuna şu şekilde seslenmek istiyoruz: 

Bizler ortaya atılan ve 20 yıl evvel gerçekleşen bu konu üzerinde araştırmalarımıza, şartların elverdiği ölçüde devam etmekteyiz. 

Gelecekte, Çerkes toplumunun enerjisini tüketen bu tür konular yerine, mevcut kurumlarımızın uyum içinde çalışmaları ve yeni projeler geliştirmeleri için gayret edeceğimizi saygıyla duyururuz. 22.06.2022 

DÇB Genel Başkan Yardımcısı  

Yıldız Şekerci 

DÇB Yönetim Kurulu Üyeleri 

Atilla Mutlu Alkış, Bekir Sami Yavuz, Bilge Eken, Nesrin Alpan 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz