Адыгэ ныбжьыкlэхэм ежь яконституцэр атхы

0
433

Мы мазэм, Израил диаспорэм щыщ ти зы ныбжьыкlэ Жьынэпсым ихьакLэгъ. Кфар-Камэ щыпсэу Хьатх Щирин Ищлэен ипроектыр тэри бэу тикlасэ хъугъэ ыкlи илэжьыгъэхэм уасэ фэтшlыгъ. Ныбжьыкlэхэм агъогур зэlухыгъэ орехъ.


-Сэлам, апэрэу нэlуасэ зыкътфэпшlын. 

-Сэлам, сэ сышапсыгъ сцlэр Хьатх Щирин. Израил Кфар-Къамэ сыщэпсэу. 23-рэ синыбжь. Сятэ Дюзджэ къалэм, сянэ Къфар-Къамэ Хьакухэм щыщх. Тэл-Хаи Коллагэм Компитюер Шlэныгъэхэм ехьылъагъэ къутамэм сыщеджэ. Ныдэлъфыбзэм фэдэу бзитф сэшlэ (Адыгабзэ, Туркубзэ, Журтыбзэ, Инджылызыбзэ, Хьэрапыбзэ). Социlал проект бэмэ сыщылэжьагъ ыкlи сыщэлажьэ.  

Щирин Ищлэен

-Блэкlыгъэ мафэхэм Къафэр-Къамэр бэу lофшlэныгъэ, фестиваль ыкlи лагерым бысым фэхъугъэ. Мы проектхэм ащыщэу ори мэхьанэшхо ептэу зы проект ахэтыгъ. Мыр тэ къытфэпlотэн. Проектыр сыд програм къызэлъиубытрэр, мы програмыр сыдыгъо ублагъэ щыхъугъэр, шъо шъуилэжьыгъэм организацием ащыщэу тары lэпыlэгъу къыщъухъохъугъэр ыкlи сыдэу агъэцакlа? 

-Посольство (лlыкlо чlыпlэ) програмэу 2019-рэ илъэсым Израилым Социал Зэфэдэныгъэ Чlыпlэм иlэпыlэгъукlэ ублагъэ хъугъэ. Мы програмым имурадыр Израил щыпсэу адыгэхэм социlальнэ-культурнэхэмкlэ lэпыlэгъу афэхъунэу ары.  

Мы програмэм ыкlоцкlэ, адыгэ культурэм пае проект зыгъэхьэзырыгъэхэм, пкlэ ыкlи моральнэкlэ lэпыlэгъу афэхъугъ. Агъэхьэзырыгъэ проектхэр, адыгэм итарихъ ыкlи ыбзэм ехьылlагъэу лэжьыгъэхэр ары, хьэлэжьагъэхэм ячылэ ыкlи якультурэм ехьылlагъэу ашlыгъэ проектхэм адеlагъэх. Адыгабзэмрэ культурэмрэ ехьылlагъэу агъэхьазырыгъэ проектхэм адыгабзэкlэ сабый тхылъхэр гъэхьазырын, адыгабзэкlэ театрэхэр гъэхьэзырын фэдэу проектхэр хэтыгъ. 

Сэри посольство програмым сыхэхьагъ. Мыщ хиупытэу тэ къытатыгъэ амалхэр сыгъэфедэу ыкlи интернациональнэ лъэгапlэм дэсlэтэинэу сыфэягъ. Мыщ къыхэкlэу Конституцие (къэрэлыгъо хабзэм анэхъышъхьэ) проектыр сыгъэхьэзырыгъ. 

-Конституцие проектыр сыд? 

-Конституцие проектым имурадыр, диаспорэм щыпсэу адыгэ ныбжьыкlэхэр зэхьэхьау ежь яконституциер атхыныр ары. Мы проектым нэмыкl и зы мурадыри ныбжьыкlэхэм зэфэшъхьафэ хэплъэкlэхэри lэкlыб амышlэу зэдэлажьэхэу зы къэрэлыгъор сыдэу бгъэlорышlэн упчlэм иджэуап къагъотыныр ары.  

Мы проектыр сыгъэцэкlэным пае апэрэу (спонсор) lэпыlэгъу сылъыхъугъэ ыкlи сызылъыхъугъэ lэпыlэгъур къэсгъотыгъ. Израил Социал Зэфэдэныгъэ Чlыпlэм ыкlи Кфар-Къамэ Муниципальнием (къалэм ишъхьаl) ишlуагъэкlэ проектыр езгъэжьэнэу апэрэ лъэубэкъуэр сыдзыгъ. 

Мы проектыр сыгъэцэкlэным пае ятlонэрэ лъэубакъом зэфэшъхьафэ lофшlапlэ гъэпсыгъэхэм саlукlагъ. Зэlукlэхэм ыужкlэ Анкара Адыгэ Хасэм Ныбжьыкlэ Комитетым тызэкlыгъоу мы проектыр тыгъэпсынэу унашъо зэдэтщтагъ. 

Ти проектыр мэфитф кlуэцlым тыгъэцэкlагъ. 

Апэрэ мафэм нэlуасэ зэlукlэ тшlыгъ. Мы зэlукlэм адыгэ ныбжьыкlэхэм ящыlэныгъ шlыкlэм ехьылlагъэу тыгущыlэгъ Туркие ыкlи Израилым яконституциехэр тыуплъэкlугъ. Проектым ятlонэрэ мафэм Голан къушъхьэ шыгум тет адыгэ чылэхэр ыкlи Рихание чылэм тыкlуагъ. Рихание чылэм семинар щытшlыгъ. Мы семинарыр Израил щыпсэу адыгэхэм, джуртхэмрэ хьэрапхэмрэкlэ язэфыщытыкlэхэм ехьылlагъэгъ. Ящэнэрэ мафэм Акрэ къалэр къэткlухьагъ. Акрэр апэм хыlу къалэу Османлым иягъ. Мы къалэр къышlэткlухьагъэр Израил адыгэхэр хэкум щырафыгъэм апэрэу мы хыlум щехыгъэх ары. Мыщ ыужкlэ Кфар-Къамэм, Жонт Ямисха хабзэм ехьылlагъу ыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъагъо lофыгъор онлаинэу къытигъэлъэгъугъ. Проектым яплlэнэрэ мафэм Кудус къалэм тыкlуагъ, къэрэлыгъо хасэр (парльамент) къэткlухьагъ. Хасэм илэжьэкlэр тыуплъэкlугъ. Яд ыкlи Схэм музейхэр къэткlухьыгъ, ыужкlэ Ислам музейм тыкlуагъ. Проектым ятфэнэрэ мафэм конституцием итхыныр едгъэжьагъ. Гуруп зэфэшъхьафэхэр зэхэтгъэуцуагъ мы гурупхэм, конституцием итема зэфэшъхьафэр агъэхьэзырыгъ. Тыгъэхьэзырыгъэ темахэр зэхэтлъхьажьи конституциер тыгъэхьазырыгъ. Ятфэнэрэ мафэр проектым иаужрэ мафэу зэрыщытым пае зэбгъодэкlыжь пчыхьэ тшlыгъ, мы пчэхьэм джэгу ашlыгъ ыкlи цlыфэхэр щызэбгъодэкlыжьым гурышlэ ашlыгъ.  

Мы проектыр тыгъэхьазырыным пае тызэгупщысагъэхэр проектым икlэухым зэрэдгъэцэкlагъэр тэркlэ бэу лъэпlэныгъэ иl. Чlыпlэ зэфэшъхьафэхэм щыпсэу адыгэ ныбжьыкlэхэр зэхэхьэу мэфитф кlоцlым ежь къэкlощт ящыlэныгъэм пае мыщ фэде зы лъэубакъо зэрачыгъэр сэ илъыгъуэ лъапlэу сэлъытэ. Анкара Адыгэ Хасэ Ныбжьыкlэ Комитетым ыгъусэу чанэу тыгъэцэкlагъ.  

-Проектым кlэлъыкlо иlа? 

-Ары, lоныгъо мазэм джыри lоф зэдэтшlэнэу Анкара Адыгэ Хасэм хьакlэ тафэхъущт ыкlи мыщ пае тгур къэlэтыгъ.  

  

-Тхьауегъасэу, уигъэхъагъэхэр хэпгъэхъонэу тыпфэлъаlу. 

  

Зэзыдзэкlыгъэр:  

Дырыхъу Эминэ 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz