Шэн хабзэхэм зафагъасэ

0
286

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ыпкъ къикIэу лъэпкъ тарихъым, шэн¬хабзэхэм, кIэлэцIыкIу¬хэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ шIэжь яIэу пIу¬гъэнхэм афэгъэхьыгъэ Iоф¬тхьабзэхэр творческэ купхэм ащэкIох.

Дышъэидагъэм, лъэпкъ тхыпхъэхэм яхэдыкIынхэм, чэщ¬дэсхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм, «IэпэIасэм иегъэджэнхэм», фэшъхьафхэм кIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэхэм ащыхагъахъо. Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн мэхьанэшхо раты.
«Синдикэм испутник» хэт пшъэшъэ¬жъыехэм сурэтхэр ашIых, адыгэ шъуа¬шэм изехьан зыфагъасэ. Художественнэ пащэу Едыдж Викторие къыти-Iуагъ рагъэжьэгъэ лъэпкъ Iофыгъохэр къихьащт илъэсым зэрэ¬лъагъэкIотэщтхэр.

КультурэмкIэ министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэхэу илъэсым зэхащагъэхэр зэкI пIоми хъунэу лъэпкъхэм якультурнэ кIэн и Илъэс фагъэхьыгъэх.

Ахэм ащыщ Дунэе ¬адыгэ фестивалэу тыгъэгъазэм и 2 – 4-м зэфашIыжьыщтри. Джащ фэдэу мы ма¬зэм и 11-м шъолъыр фестивалэу «Къе¬жьапIэм къыфэгъэзэжьыгъэныр. Зыпкъ иуцожьыгъэным екIурэ гъогу» зыфиIорэр Адыгэкъалэ щыкIощт. (Адыгэ макъ)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz