Залымджэрий и лъагъуэ дахэр

0
265

ХахуагъэкІэ, лІыгъэкІэ, акъылкІэ, хабзэ екІукІэ уей-уей жригъэІэу лъэхъэнэжьым къыхэтэджыкІа адыгэ лъэпкъым хуэфэщэн щІэблэ къызэрыщІэувэм уимыгъэгушхуэу, уимыгъэгуфІэу къанэркъым. Тхыдэмрэ ІуэрыІуатэмрэ нобэм къахьэсыжащ хэкурыс лІыхъужьхэм я цІэ лъагэхэр, хамэ щІыналъэхэм вагъуэу щылыда мамлюкхэр, Черкасскэхэр.

Адыгэ щІэблэ дахэм фІыкІэ къыхэжаныкІауэ, щІэныгъэм и лъагъуэм тету лъэпкъыцІэр зыІэтхэм ящыщщ КъБР-м и Аруан щІыналъэм хыхьэ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм щыщ Джэдгъэф Залымджэрий.


Залымджэрий ныбжьышхуэ имыІэми, Урысей Федерацэми къэрал щІыбми и цІэр щигъэІуну, еджагъэшхуэхэр къигъэуІэбжьыну хунэсакІэщ.  

Нарткъалэ и 2-нэ курыт еджапІэм щІэсыху зы къалэ, щІыналъэ, республикэпсо зэпеуэ блимыгъэкІыу хэтащ ар, зыхэта псоми япэ увыпІэхэр щиубыду. А лъэхъэнэм зригъэгъуэта ехъулІэныгъэхэмрэ ЕГЭ-мкІэ къихьа бжыгъэ лъагэхэмрэ я фІыгъэкІэ, ди щІыналъэм къыбгъэдэкІыу УФ-м и Президентым деж щыІэ Финанс университетым щІагъэтІысхьэну Джэдгъэфыр ягъэлъэгъуат 20І8 гъэм. Апхуэдэу щІалэм и хъуэпсапІэр нэхуапІэ хъуащ – 20І8 гъэм ар щІэтІысхьащ еджапІэ нэхъыщхьэм. Залымджэрий хиша лъагъуэм емыпцІыжу и еджэныгъэм къыпищащ икІи зэпеуэ, конференц зэхуэмыдэхэм хыхьэмэ, бжьыпэр иІыгъыу, япэ увыпІэхэр кърихьэлІэурэ, Урысейм къыщацІыхуащ. 

2021 гъэм Сочэ къалэм щекІуэкІа Финанс шынагъуэншагъэмкІэ япэ дунейпсо олимпиадэм Джэдгъэфым япэ увыпІэр къыщихьри, бакалавриатыр къызэриухыу, магистратурэм зэрыщІэтІысхьэфыну Іэмалыр къихьэхуащ. А зэпеуэм хэтащ Белоруссием, Къэзахъстаным, Къыргъызстаным, Урысейм, Таджикистаным, Тыркуменистаным, Узбекистаным щыщ ныбжьыщІэ 300-м щІигъу. А псоми ефІэкІат ди щІалэр.  

Къыхэгъэщыпхъэщи, университетыр къэзухахэр 2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 2-м Кремлым ирагъэблэгъат. А пшыхьым цІыхуибгъум я цІэ щыхагъэщхьэхукІат, я ехъулІэныгъэмрэ еджэкІэмкІэ щапхъэу къахьу. Абыхэм яхэтащ Джэдгъэфри – Залымджэрий къыхуагъэфэщащ «Студент нэхъыфІ дыдэ» цІэ лъапІэр, икІи абы и дипломыр къритыжащ УФ-м и Казначействэм и унафэщІ Артюхин Роман.  

– ЩІэныгъэр псом нэхъыщхьэу зэрыщытым сыщІапІыкІащ. Си адэшхуэ-анэшхуэхэм (си адэ и лъэныкъуэкІи анэшымкІи) зэпымычу, къытрагъэзэжурэ жаІэрт фІыуэ еджэн зэрыхуейр, щІэныгъэ зыбгъэдэлъыр зэрылъэщыр. Курыт еджапІэм сыщыщІэсым си адэшхуэмрэ анэшхуэмрэ къысщхьэщыту унэ лэжьыгъэхэр сагъэщІыжырт, си адэ-анэр лэжьапІэм къикІыжа нэужь сщІыжа лэжьыгъэхэм ириплъэжырти, щыуагъэ къыхэкІамэ, зэдгъэзэхуэжырт. Гъэмахуэ мазищым зыгъэпсэхугъуэ жыхуаІэр сымыщІэу, адыгэбзэкІи урысыбзэкІи тхылъ седжэрт, къистхыкІырт. Япэ классым щыщІэдзауэ, школыр къэзухыху апхуэдэу щытащ. Уеблэмэ япэ классыр къыщызухам щыгъуэ, гъэбагъуэ таблицэр гукІэ сщІэуэ етІуанэ классым сыщІэтІысхьэжат. Си нэхъыжьхэр куэдкІэ къысщогугъ, ахэр згъэщІэхъу хъунукъым, сэри еджэныр сфІэфІщи, а лъагъуэм сытемыкІыу сытетщ. Сочэ щекІуэкІауэ щыта дунейпсо олимпиадэм япэ увыпІэр къызэрыщысхьам и фІыгъэкІэ, магистратурэм сыщІэхуащ. КъищынэмыщІауэ, Къэрал Казначействэм лэжьапІэ щысхуагъэлъэгъуащ, УФ-м и Президентым деж щыІэ Финанс университетым лаборант-къэхутакІуэу сыщолажьэ, – жеІэ Залымджэрий. 

Университетым и Студентхэм я щІэныгъэ зэгухьэныгъэм и нэхъыщхьэу щыта адыгэ щІалэр Финанс университетым и ЩІэныгъэ Советым хэтщ, иджыблагъэ ар хагъэхьащ Къэрал Думэм деж щыІэ ЩІалэгъуалэ Парламентым щІэныгъэмрэ еджэныгъэмкІэ и комиссэм и лэжьакІуэ гупым. КъищынэмыщІауэ, магистрантхэм ящыщу щІэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщІахэр зэрагъэлъапІэ саугъэт нэхъыщхьэр къыхуагъэфэщащ Джэдгъэфым – УФ-м и Президентым и грантыр къратащ. 

Залымджэрий лэжьыгъэр и куэдщ. И хъуэпсапІэхэмрэ гурылъхэмрэ нэхъыбэжщ. Лэжьыгъэмрэ щІэныгъэмрэ зэдихьыну и мурадщи, и узыншагъэр быдэу, и гъуэгур нэхурэ зэІухауэ псэуну дохъуэхъу. 

Адыгэ Псалъэ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz