«Эренхэм яунагъо лlэуижуищ хъуъэу якlалэу Тыгьужъ Хьэйрэттинрэ Зэфагъэмрэ алъэхъух»

0
322

Шэмбэтым и Ныхэр (зикІодыгъэ лъыхъурэ ныхэр тхьамафэ къэс шэмбэт мафэм зэІокІэх, ащ фэшІ мыщ фэдэ цІэ иІ)/ЯцІфыхэу, амгъотыжьыхэрэм къарыкІуагъэр зэрагъэшІэн ыкІи мысэхэр аъэунэфынхэ фэшІ тхьамафэ къэсми зэІокІэх, мызгъэурэ я 921-рэ тхьамафэ зэІукІэгъур видио зэпхыныгъэм тетэу зэхащагъ. ШэкІогъум и 19-м язэІукІэгъу, Іоныгъом и 12-м (государственный переворот, ащ лажьэ зимыІэ цІыфыбэ хэкІодагъэр) тетыгъом зызеблехъум ыуж, ШэкІогъум и 21-рэм, 1980-рэ илъэсым Станбул щаубытыгъагъэу Тыгьужъ Хьэйрэттин Эрен къырыкІуагъэм чІэупчІагъэх. Хьэйрэттин Эрен ышыпхъоу Икбал Эрен къытхыгъэ джэпсалъэм къеджагъ, Хьэйреттин Эрен ипхъурэлъфэу Сэтэнай Ярыджы.

Сурэтым итхэр, сэмэгумкlэ къебгъэжьэныщ: Икбал Эрен Ярыджы, Джэмилэ Эрен, Сэтэнай Ярыджы

МэкъэгъэІу 

Мы тхьамафэ зэІукІэъум Элмасрэ Кемалетинрэ (Хьэйреттин Эрен янэ ятэхэр) къызщыуцуагъэхэм тэ щыпытэдзэжьы, Іоныгъом и 12-м цІыфхэм утын хьылъэ зыщарахыщтыгъэ бгъагъэм щаубытыгъагъэу агъэкІодыгъэ «Хьэйрэттин Эрен пае юридичесий зэфагъэм тыфаджэ» гущыІэхэмкІэ цІыфхэм зафэтэгъазэ.  

Илъэс 26-рэм итыгъ Хьэйреттин Эрен. Станбул щыпсэущтыгъ.Іоныъом и 12-м къэралыгъом итетыгъо зэблэхъугъом ащ лъыхъущтыгъэх. ШэкІогъум и 21-рэм, 1980-рэ илъэсым и машынэ исэу Станбул Сарачханэ хьаблэм кІуагъэ. Иныбджэгъурэ ежьырырэ ащ щызэІукІагъэх, тІури аубытыгъ. Хьэйреттин, иныбджэгъу ыкІи машынэр апэу Карагюмрюк хьаблэ милицием, итІанэ Гайреттепэ хьаблэм дэт (начальник управление безопастноти) Полицие шъхьаІэ ащагъэх. 

Хьэйреттин, Гайреттепэ политичекий управления безопастноти ичІыунэ утын рахы пэтызэ янэ пчьэм Іухьагъэу Іутыгъ, ау «аубытыгъэхэм ащ фэдэ ахэтэп» къыраІуагъ. 

«Адэ, сикІалэ имашынэ мы щыгум дэт, ежь дэу щымыІа?» зыІуагъэ Элмас Эрен зэрадзэжьызэ щагум къыдадзыгъ. Нэужым Хьэйрэттин имашиный агъэбзэхыгъ. 

Хьэйреттин Эрен аубыты зэхъум, политический управлением утын хьылъэ щырахы зэхъуми ар зылъэъугъэхэр щыІагъ. Ау ар зэраубытыгъэр аушъэфыгъ. Тетыгъор зыштагъэ лъэхьаным хабзэм и прокурэр пчьагъэрэ фэтхагъэми пчІэнчІэ хъугъэ. Илъэс 42-рэ тешІэжьыгъ ау, иджыри суд Іоф зэрахьагъэп, ар зыІэкІэукІагъэм пшъэдэкІыжь ахьыгъэп. 

Джы икІэрыкІэу дело къызэІухыжьыным ыуж ит Эренхэм яунагъо, лІэужищ хьугъэу Хьэйреттин Эренрэ зэфагъэмрэ алъэхъух. Я 921-рэ зэІукІэгъу, илъэс 42-рэ тешІагъэу Хьэйреттин Эрен ышъхьа къырыкІуагъэр зымгъэунэфыгъэу, «дунаим юридический бзэджэшІагъэу ылъытэрэ» убытын гъэкІодыныр пшъэдэкІыжьынчьэу ебгъукІуагъэ хабзэ тетыгъо пстэури мы бзэджэшІагъэм зэриныкъуахьыхэр иджыри зэ шъугу къэдъэкІыжьынэу тыфай. Хьыкумыр зыІэ илъхэм зэфагъэр (юридический процесс) аІэубытыпІэу судыр рагъэжьэжьыныщ, Хьэйреттин Эрен къырыкІуагъэр агъэунэфыжьынэу, бзэджашІэ укІакІохэр агъэпщынэнхэу, япшъэрылъ аъэцэкІэнэу тыкъяджэ. 

Сыд фэдиз илъэс тешІагъэкІи; Хьэйреттин Эрен ыкІи тикІодыгъэхэм апае зэфагъэм тыфэбэнэщт, къэралыгъо хабзэр зыІэ илъхэм дунэе юридический нормэхэм атетынхэ фаеу, ар зэряпшъэрылъыр ащыдгъэгъупшэщтэп, тхьамэфэ 222-рэ хъугъэу къытфамыдэрэ тизэІукІапІэу, тикІодыгъэхэмрэ тэрырэ тызщызэІукІэрэ Галатасарай (Станбул ихьаблэхэм ащыщ) ІэкІыбы тшыІщтэп. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz