Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Yıllık Arşiv: 2023

Adigey Cumhuriyeti’nde çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği

Adigeya’daki 25 anaokulunda Adige dilinde yılbaşı etkinlikleri düzenlendi. Öğretmenler ve çocuklar bayram için anadillerinde şiirler ve şarkılar, ulusal danslar ve oyunlar, atasözleri ve sözler, Adige...

Maykop yeni yıla hazırlanıyor!

Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop, bu yıl daha önceki yılbaşlarına kıyasla daha önce hiç olmadığı kadar değişti. Yeni yıl aydınlatması, insanların ilgisini çeken yerlerde, örneğin...

2024 Yılında Jineps Aboneliğinizi Yenilemeyi Unutmayın

Değerli okurlarımız, Çerkeslerin dertlerini tam da içinden vermek... Çerkeslerin içinde yaşadığı toplumla ilişkisinde köprü görevi yapmak... Türkiye’deki diğer halklarla ortak paydada buluşmak... Anavatanla iletişimi güçlendirmek......

Anadilde Jineps Aralik 2023 Sayısı Yayında

Değerli Jineps okurları, Abazaca, Adigece (Doğu ve Batı Diyalektleri), Çeçence ve Osetçe sayfalarımızın yer aldığı, dijital olarak yayımladığımız anadilde Jineps gazetemizin Aralık 2023 sayısını yayınladık. Bu...

Измир Аҧсуа Культура Ахеидкыла


2022 ашықәс еиҿкааз, Измир Аҧсуа Культура Ахеидкыла, Абҵарамза 25 амш, Буџьа Шьириниер иҟо рҭӡаҿы иаартхеит. Аартра ацаха, ИКАА ахада Ахба Фаруқ Санаҭчы, Аҧсуа Ахеидкылақәа...

Хьэбжокъуэ Тамилэ илъэсым и тхьэlухудщМузыкэ къэрал театрым дыгъэгъазэм и l2-м щекlуэкlащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэlухуд-2023» лъэпкъ зэпеуэр. Абы щытекlуащ «Призвание» медколледжым щеджэ Хьэбжокъуэ Тамилэ. Пшыхьыр ирагъэкlуэкlащ уэрэджыlакlуэ Теунэ Джэмалрэ...

Нарҭаа рыхәмарра филмк азы темахыит


  Адунеи Абхаз-Абаза Конгрес «Амазара ҧроект» иҭагӡаны иҭгаз, Аҧсуаа рмилаҭытә хәмарра «Аимҵакьачара» афилм аӡыргараҿы, афилм арежиссор Беслан Лагәлаа, «ДААК Аҿар Реизҳазыҕьара – Абаҩҵәира...

Аиқәҧара ТурниирАмҷба Музаффер Џьиџьу ихьӡ ала, Дузџье Ахаланаҧхгара еиҿнакааз, «Музаффер Џьиџьу Ахаиақәыиҭу Аиқәҧара Турниир» Абҵарамза 4 рзы Озқан Олџьаи Асҧорт Зал аҿы имҩаҧган. Атурниир, жәах...

Агәалашәара шәыҟык


Багаҧшь Фыраҭ Чаҧқын иҩымҭа, «Аибаиыухрак Ажәабжь-АҦСНЫ» зхьӡу ашәҟы, Иеиду Кафкас Хеидкыла аҭыжьымҭала игҿалит. Ашәҟәы, абарҭ ажәақәа рла иӡыргахит: Ҭырқәтәыла иҟо Кафкасаа, ашәышықәсқәа изыҵаз ахақәыиҭра еиқәҧара, l864...

«Даҽа Ҧсадгьылк Ҳамаӡам!» Аҧсны иӡырган

Селчуқ Сымсым иыиҩыз, Аҧсшәахьы иеиҭагаз, «Даҽа Ҧсадгьылк Ҳамаӡам! Аҧсны Ахақәыиҭратә Аибашьра l992-l993» зхьӡу ашәҟәы, Аҧсны иӡырган. Абҵарамза 29 амш, Аҟәа, Арӡынба Аибашьра Музеи аҿы...