Кфар Кама

0
261

Зекlонымкlэ (Туристически) Дунаим и анахь тегъэпсахьыгъэ къоджэ 30-м ахэхьагъ 

ООН-м и Дунэе Туристически Ассацация (УНВТО) къуаджэхэм языкъегъэlэтын, ежьыр ежьырэу ахэм заlыгъыжьын, цlыфхэм ягупсэфыныгъэ нахьышlу шыlгъэным афэгъахьыхьэу ыгъэхьазырыгъэ Зекlонымкlэ (Туристически) Дунаим и Анахь Къоджэ Дэгъухэр – 2022-рэ илъэсым и тыгъэгъэзэ мазэ зыцlэ къыриlуагъэ чылэхэм, Израил ит адыгэ къоджитlум язэу Кфар Кама ахэфагъ. 

(УНВТО) Мыгъэ къэралыгъо 18-м я къалэхэм арыт къоджэ 136-рэ зэригъэпшагъ, анахь дэгъоу 32-рэ къыхахыгъ. Зекlонымкlэ Израил и Министерство (УНВТО-м) ипрограмэ къоджищ хигъэлэжьэгъагъ, ахэм анахь тегъэпсахьыгъэу къыхахыгъэр Кфар Кама ары. 

(УНВТО-м) изэнэнкъокъу ишапхьэхэр мыщ фэдэ иlагъэх: 

-Културэ ыкlи чlыопс байныгъэр, 

-Лъэпкъ култырэм иухъумэн ыкlи ар зэльягъэшlэныр, 

-Экономика ыкlи социялнэ щыlакlэм зэрэзэгъэфагъэр, 

-Зекlоным зызэриушъомбгъурэм игъусэу гушъхьалэжьыгъэм хахъоу ышlырэр, 

-Инфострукрурэр ыкlи зэльыlэсыным иамалхэр, 

-Псауныгъэр, шынэгъончьэныр. 

«Хахыгъэ къуаджэ пстэуми, ячlыопс ыкlи ягушъхьалэжьыгъэ дакlоу щыlэкlакlэм зэрэхэуцохэрэр, зэрэдиштэхэрэр зыкъаlэтыным фэшl ыпэкlэ зэрэплъэхэрэ гухэлъэу яlэхэмкlэ зыкъагъэлъэшъун фаех.» 

2022-рэ илъэсым зекlонымкlэ анахь тегъэпсахьыгъэ къуаджхэм ащыщэу Тыркуем зы чылэ къыгъэлъэгъуагъ: Ар къалэу Измир паселкэу Ёдемищ хахьэрэ къуаджэу Бирги зыфиlорэр ары. 

(УНВТО-м) 2022-рэ илъэсым изэнэкъокъу кlэух зэхахьэ, Мэзаим и 27-28-рэм 2023-рэ илъэсым Саудскэ Аравием и къалэу Эл Ула зыфиlорэм щыlэщт, ащ апэрэ шlухьафтынхэр щаратыжьыщтых. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz