Тхылъхэм ялъэтегъэуцу

0
34

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ифонд щыщ дышъэидагъэхэм, пкъыгъо лъапIэхэу дышъэм, тыжьыным, нэмыкIхэм ахэшIыкIыгъэхэм яхьылIэгъэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэм нэбгырабэ хэлэжьагъ. 

Лъэпкъ музеим ипащэ игуадзэу, къэгъэлъэгъоным изэхэщэкIо куп хэтэу Шэуджэн Налмэс къыIуагъ археологхэм къагъотыгъэхэр, цIыфхэм, музеим икъу­лыкъушIэхэм къаугъоигъэхэр, музеим ыщэфыгъэ пкъыгъохэр, фэшъхьафхэри тхылъхэм къазэрэдэхьагъэхэр. 

Тыжьын лагъэу илъэс 2400-рэ зыныбжьым, Краснодар псыубытыпIэм икIэйхэм, инэпкъхэм, фэшъхьафхэм къащачIахыгъэ IэшIагъэхэм Адыгеим итарихъ лIэшIэгъу чыжьэхэм къызэращежьэрэр, искусствэ бай тилъэпкъ зэриIэр къаушыхьаты. 

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу адыгэхэм ядышъэидэн, дышъэм, тыжьыным ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэм яхьылIэгъэ тхылъхэм хэхъоныгъэхэр афашIыхи къыдагъэкIыжьыгъэх. Тхылъхэм ялъэтегъэуцо АР-м и Лъэпкъ музей гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.  

(Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz