ЯчIыгу гупсэ ижъогъобын

0
221

Къэрэщэе-Щэрджэсым и Къэралыго филармоние иартистхэм япчыхьэзэхахьэ гъэшIэгъонэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Зэхахьэр зезыщагъэхэ артистхэу Алият Нурлубаевамрэ Мыкъо Анжелэрэ зэгурыlоныгъэ ахэлъэу мы республикэм лъэпкъыбэ зэрэщыпсэурэр къаlотагъ. Къэралыгъо гъэпсыкlэ иlэу Къэрэщэе-Щэрджэсыр зыщыlэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ концертэу «Сичlыгу гупсэ ижъогъобын мэкъамэхэр» зыфиlорэм артистхэм орэдыбэ къыщаlуагъ, лъэпкъ къашъохэр къыщашlыгъэх. 

– Тиреспубликэ изыкlыныгъэкlэ лъэ­шы хъугъэ, Урысыем ис лъэпкъхэм зэпхыныгъэу адытиlэр щыlэныгъэм щытэгъэпытэ. Тиорэдкlэ, тикъашъокlэ тыкъышъулъэlэсы, шъудгъэгушlо тшlоигъу, – къытиlуагъ концертыр зезыщэгъэ Мыкъо Анжелэ. 

Къэрэщэе-Щэрджэсым изаслуженнэ артисткэу Акъбай Лаурэ «Мыр си Кавказ» зыфиlорэ орэдыр къызыхедзэм, республикэм ичlыопс, икъушъхьэхэр зэрэдахэхэр нэгум къыкlигъэуцуагъэх. 

Филармонием къашъохэмкlэ итеатрэ иартистхэу Лилия Дарчиевам, Азамат Ионовым, Арсен Джандубаевым, Бэчыжъ Жаннэ, Алина Тарасуновам, Заур Кмышевым «Къашъо» зыфиlорэ лъэпкъ къашъор къашlыгъ. Артистхэр дахэу уджыгъэх. Пэсэрэ лъэхъаным гукlэ ухащэзэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къагъэлъэгъуагъэх. 

Оркестрэм къыригъэlогъэ лъэпкъ мэкъамэхэр гум «щэчэрэгъух». Бэрэ зэхэтхырэ орэдышъохэм гур аlэты. 

Къа­шъоу «Минги-Таур» артистхэу Адэжь Анжелэ, Арсен Джандубаевым, Хьаджымэ Исмахьилэ къыхадзагъ. 

Лъэпкъхэр зэфэзыщэхэрэ къашъохэр, «Пшъэшъэ уджыр», «Нохчо» зыфиlорэр, фэшъхьафхэри артистхэм къашlыгъэх. 

Азамат Ионовым «Лъэпэчlасэр» гум рихьэу къыгъэлъэгъуагъ. Дахэу къэшъо, къамэхэр фэlэпэlасэу джэхашъом хесэх. 

Орэдыр, къашъор 

Мыкъо Анжелэ, Алият Нурлубаевам, Думанышъ Лианэ, нэмыкlхэм лъэпкъ, шlулъэгъу орэдхэр къаlуагъэх. Жэнэ 

Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ зэдаусыгъэ лъэпкъ орэдэу «Адыгэхэм яхабзэ джащ фэд» зыфиlорэр залым чlэсхэм агу рихьыгъэ къодыеп, ащ дежъыугъэх. 

Ижъырэ адыгэ къашъоу «Ислъамыер» Анна Кочкаровамрэ Азамат Ионовымрэ къызэдашlыгъ. Адыгеим иансамблэхэу «Налмэсым», «Ислъамыем», «Синди­кэм», «Абрекхэм», «Мыекъуапэ инэфылъэхэм». нэмыкlхэм къашъоу «Ислъа­мыем» екlолlэкlэ зэфэшъхьафхэр фашlы. Къэрэщэе-Щэрджэсым иартистхэми къашъом шlыкlэшlу къыфагъотыгъ. «Ислъамыер» узыlэпищэу къызэрашlырэр къыхэдгъэщы тшlоигъу. 

  

Псэ къыпегъакlэ 

Къэрэщэе-Щэрджэсым изаслуженнэ артисткэу Мыкъо Анжелэ орэдэу къы­lорэм псэ къыпегъакlэ. Артист 

нэша­нэхэр фэlэпэlасэу егъэфедэх, орэдым хэлъ гупшысэр къыплъегъэlэсы, нэгушlоу пчэгум щэуджы. «Кавказ ытамэхэр» зыфиlорэ орэдыр А. Мыкъом къызыхе­дзэм, лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Кавказ шъолъырым идэхагъэ, ицlыф гъэшlэгъон­хэр нэгум къыкlигъэуцуагъэх. 

Хэгъэгум игушъхьэ кlуачlэ фэгъэхьыгъэ къашъор Аджый Анжелэ, Арсен Джандубаевам, Къуныжъ Тимур, Хьа­джымэ Исмахьилэ, нэмыкlхэм къашlыгъ. Мэфэкl зэхахьэм диштэу къашъор къагъэлъэгъуагъ. 

Къэрэщэе-Щэрджэсым иартистхэм тагъэгушlуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкlогъэ зэхахьэр шlукlэ тыгу къинэщт. Лэгъупкъоп­сыр ошъогум къыщынэфы зыхъукlэ дахэу зэрэщытым фэдэу къэшъуакlохэм пчэгур къагъэшlэтыгъ. Фыжьышъор, плъыжьы­шъор, уцышъор, нэмыкlхэри жъуагъоу къэнэфыгъэх. 

Лъэпкъхэм языкlыныгъэ тамэу ратырэм зиушъомбгъугъ. Художественнэ пащэу Мурат Нагиевым, артистхэм тафэраз. 

  

Емтlылъ Нурбый  

(Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz