Къыхахыгъэ Адыгабзэ ыкlи Абхьазыбзэ урокхэр

0
273

Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Псэурэ Бзэхэр ыкlи Жабзэхэр зыфиlоу, къэралыгъом и еджапlэхэм ачlалъхьагъэр зэрыгъуазэрэм фэгъахьыгъэу джэпсалэ къышlыгъ:

«Гурыт еджапlэхэм, Псэурэ Бзэхэр ыкlи Жабзэхэр зыфиlорэр зышъхьа унашъом диштэу еджапlэхэм ачlалъхьагъэ Адыгабзэ ыкlи Абхьазыбзэм пае учебникхэр къыдагъэкlыщт е къыдамгъэкlыщтыр; илъэс къэсми щылэ мазэм, я 4, 5, 6 ыкlи я 7-рэ классхэм арыс еджакlохэм къыхахырэ бзэм елъытыгъэщт.

Мыгъэрэ еджэгъум къыхахыщтхэм афэгъахьыгъэу ущызгъэгъуазэ къэбарыр цlыфхэм аlэчlэлъ ыкlи ахэр еджапlэхэм яунэе къэбар льыгъэlэс нэкlубгъохэм къащхаутыгъэх, арэу щытми, еджапlэхэм ащылажьэхэрэм къаlохэрэр узгъэохъурэ гущыlэх. Ащ къыхэкlэу, мыгъэрэ ти мэкъэгъэlу министерством къытыщт къэбарым темыжэу, тэ едгъэжьагъ я 4, 5, 6-ыкlи я 7-рэ класхэм ащеджэрэ тиеджакlохэм, Адыгабзэмрэ Абгъазыбзэмрэ къыхахынэу, тинэдэлъфыбзэ тигъуазэу, тилъэпкъ инеущэ къэтыухъумэн фэшl Ны Тыхэм тыкъяджэ.

Еджэгъу лъэхьаным Бзэхэр къыхахыным анаlэ къытырадзэн, мэкъэъэlу джэпсалъэхэр къатынэу тикъотэгъухэм зафэтэгъазэ.

Мыгъэрэ, 2023-2024-рэ илэс еджэгъум еджакlохэм апае учебникхэу къыдэкlыщтыр урокхэу къыхахыщтым елъытыгъэщт. Ащ къыхэкlэу ‘пчьагъэр изгъэкъун еджакlо еджапlэм чlэсэп’ е ‘клас зэlуахыщтэп’ шъумыlоу, шъуибзэ шъуджынэу щэч хэмылъэу къыхэшъухын фае.»

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz