Хэт тызэхихын?

0
186

Тыркуем, мэзаим и 6-м нэфшъагъом сыхьатыр 4.17-рэ чlыгур инэу щыхьыягъ. Цlыфхэм тхьамыкlэгъошхо къафихьыгъ. Мыр илъэси 100-м зэ къыхэфагъ. Кьалэу Кахраманмараш, паселкэу Пазарджык 7.7 илъэшыгъэу щызэхашlагъ, цlыфхэр хэкlодагъэх, унэхэр чlышъхьашъом щизэу ечьэхыгъэх.

Къалэхэу Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр, Шанлыlурфа, Адыяман, Хатай, Адана, Килис ыкlи Османие анахьэу бэдэдэу унэ зэтетышхохэр зэхигъэтэкъуагъ. Хабзэ бгъагъэхэм, сымэджэщхэм лыешхо арихыгъ. Апэрэ хьыегъум сыхьати 9-тешlагъэу, ятlонэрэу къалэу Элбистан 7.6. илъэшыгъэу ар щызэхашlагъ шъолъыр зэгъунгъухэм зидэпкъыхэр чагъэ унэхэр чlышъхьашъом щизэу зэхигъэтэкъожьыгъ. Электирческий энергиер, гъэстыныпхьэ шхьуантlэр зэрэщымыlэм, кlымафэр лъэшэу зэрэщытым къыхэкlэу цlыф мин пчьагъэхэр хэкlодэнэу хъугъэ, пчьагъэр зыднэсыщтыр джыри къэшlэъуай. Чlыгур зэрэхьыягъэр Тыркуем игъунэгъу хэгъэгухэу Сирием, Ливан ыкlи Кипр анэсыгъ, анахьэу цlыфхэр зыщхэкlодагъэр Сириер ары.

Черкесхэр нахьыбэу зэрыс чlыпlэхэм къуджэхэм шlушlэ lэпэlэгъу арагъащэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД) хахьэрэ хасэхэм интернет хьтыумкlэ джэпсалъэхэр къашlых, хъурэ шlэрэм ащаъэгъуазэх, тхьамыкlагъо хэфагъэхэм ящыкlагъэ lэпэlэгъухэр зэрагъэпэшы. Хасэ пэпчь ежь ыугъоирэ шlушlэ lэпыlэгъухэр гупчэм рещалlэх.

Станбул щылажьэрэ Абхьаз Културэ Хасэр икlэщакlоу АБХЬАЗФЕД, ЧЕРФЕД, Алан Културэ ыкlи Шlушlэ Фондыр, Шамил Гъэсэныгъэ ыкlи Културэ Фондыр, Ингуш Шъхьафит Комитетыр, Чечен Хасэхэр, Фонд Кавказа илlыкlохэр зэгъусэхэу чlыгур зыщыхьыягъэм щыкlагъэу щыlэхэр зэраъэлъэгъунэу кlуагъэх. Зыцlэ къетlуагъэ хасэхэм шъхьадж ежь ыугъоирэ шlушlэ lэпэlгъур нагъэсыным дэлажьэх.

Тхьамыкlагъом цlыфхэр зыпчь зыпчьэгъоу зэрещалlэх. КАФФЕД-р апэ итэу адырэ Обшествыннэ организациехэм, псэупlэ зимыlэжьхэр къыдащых, псэупlэ арагъэгъоты е зыщыпсэущтхэ унагъохэм зэращалlэх.

Хэкум къикlэу джэпсалъэхэр къэсыгъэх. Адыгэ Республикэм ипашэу Къумпыл Мурат интернетым щыриlэ нэкlубгъом, Тыркуемрэ Сириемрэ чlыгу сысыным зигупсэхэр хэкlодагъэхэм къафэтхьаусыхагъ, шьобжь хэзыхыгъэхэм аlотэжьынэу афэлъэlуагъ. Абхьазым и lэкlыб lофхэмкlэ Министрэу Инал Ардзынба иджэпсалъэ «Зигупсэхэр чlэзынагъэ унагъохэм, Тыркуем щыпсэурэ Абхьаз диаспорэм, Тырку лъэпкъым ялажьэ кlахэ хъунэу, шъобжь зытелъхэм аlотэжьынэу сафэлъаlо, якъин адэтlэтым зэрэтшlоигъор къэтэlо» щетхы.

Фбхьаз хэкум къикlэу шlушlэ lэпыlэгъур Тыркуем къэсыъ. Ащ фэдэу Алан Културэ ыкlи Шlушlэ Фондыми интернетнэкlубгъо, Къыблэ ыкlи Темыр Осетием къикlырэ тхьаусхэ джэпсалъэхэр альигъэlэсыгъэх.

США-м икъалэу Нию Жёрси щылажьэрэ Черкес Зэдеlэжь Хасэм (Circassian Benevolent Association), чlыгу сысыным къин хидзагъэ Адыгэ унагъохэм ыкlи Чылэхэм шlушlэ lэпыlэгъу альигъэlэсын, алъыплъэн фэшl комитет зэхищагъ. Инджылыз хэъэгум-Лондон щылажьэрэ Абхьаз-Адыгэ Културэ Хасэми тхьамыкlагъо хэфагъэхэм апае шlушlэ lэпыlэгъоу ыугъоигъэр Тыркуем къэсыгъ.

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz