«Этномода» зыфиlорэ зэнэнкъокъум щытекlуагъэхэр къэнэфагъэх

0
542
Елена Фомина

Адыгеим, Къэбэртэе Балкъар, Къэрэщай Щэрджэс Республикэхэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ягъэмэфэкlын къыдхэлъытагъэу, Адыгэ Республикэм Културэмкlэ и Министерст ворэ Станмбул Сатыушl Университетымрэ зэгъусэу видео зэпхыныгъэм тетэу Этномода зыфиlорэ зэнэкъокъу зэхащагъ.

Ащ хэлэжьагъэх, Урысыем Тыркуем, Иорданием ыкlи Узбекистан щыщ дэр бзэр lэпэlасэхэр Апэрэ чlыпlэр констрюктер нэбырищ афагъэшъошагъ. Ахэр: Елена Фомина, Оксана Шелинская ыкlи Ксения Кигаева. Я 2-рэ чlыпlэр къыдихыгъ, Елена Вловскина, я 3-рэ чlыпlэм итыр Элвира Лемешаева ары.

Иорданием щыщ lэпэlасэу Заина Эл Саидрэ Дагестан щыщэу Арсен Курбановымрэ яlэшlагъэхэу къыдагъэкlыщтхэм Этномода ыцlэ ахьыщт.

Тыркуем ыцlэкlэ Этномода зэнэнэкъокъум хэлэжьагъэ Эданур Иманлы иlэшlагъэ хэушъхьафыкlыгъэ шlухьафтыныр фагъэшъуошагъ.

Зэнэкъокъум зиlэшlагъэхэмкlэ къыхагъэщыгъэм, British Higher School of Art and Design зыфиlорэ моделиер еджапlэм щезгъаджэхэрэ Мария Шевченко ыдэжь 3D-мкlэ констрюктер сэнэхьатым ыпкlэ хэмылъэу зыщфагъэсэщт.

Ксения Кигаева – Оксана Шелинская

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz