Къып Мэхьмуд и фэеплъу зэхаша «Лъахэеджэ» дунейпсо щIэныгъэ-узэщIакIуэ зэхуэс-зэпеуэр

0
296

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ щIыпIэхэм я фIэщыгъэмрэ тхыдэмрэ зэхуэхьэсыжыным теухуауэ Къып Мэхьмуд и фэеплъу зэхаша «Лъахэеджэ» дунейпсо щIэныгъэ-узэщIакIуэ зэхуэс-зэпеуэр.

«Лъахэеджэ» фIэщыгъэ дахэр зрата зэхуэс-зэпеуэм зыхуищIыжа мурадхэм ящыщт адыгэ щэнхабзэм и къэгъэщIыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щІалэгъуалэм гу лъаригъэтэну, абы пщIэ хуищIын икIи ихъумэн зэрыхуейр къагуригъэIуэну, лъэпкъым и блэкIам щигъэгъуэзэныр, щIыпIэхэм я фIэщыгъэмрэ я тхыдэмрэ ящIэу къэгъэтэджыныр, ар пщIэ зыпылъ Iуэхугъуэу зэрыщытыр я фIэщ ищIыну. КъызэгъэпэщакIуэхэр хущIэкъуащ къуажэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэр зэхуэс-зэпеуэм хэт дэтхэнэ зыми зэхригъэхыну, абы ехьэлIа псалъэмакъым къыхашэну. Апхуэдэ щIыкIэкIэ жэрдэмщIакIуэхэр хуейт Хэкум и гъунапкъэхэр ныбжьыщIэр къыщыхъуа къуажэм деж къызэрыщымыувыIэр, атIэ абы адыгэбзэкIэ псалъэ дэтхэнэ зыми и жылэр къызэрыхыхьэр зэхригъэщIыкIыну, ари дэтхэнэми я щIыгу кIапэу зэрыщытыр зыхригъэщIэну.

Зэхуэс-зэпеуэр щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым егъэджакIуэ IэнатIэм пэрытхэм я IэщIагъэмрэ щIэныгъэмрэ щыхагъахъуэ институтым. Абы хэтащ щIыналъэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм я 7 – 11-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр. Абыхэм къахэкIащ къуажитIым, къуажищым я щIыпIэцIэхэр къэзыхутахэри, щалъхуа лъахэм епха фIэщыгъэхэм я зэхуэхьэсыным къыщыувыIахэри. Ауэ дэтхэнэри хьэлэмэт ищIырт, щIыпIэцIэхэр къызэрыкIуэу зэхуадзыс къудей мыхъуу, абыхэм епха IуэрыIуатэхэр зэрызэхуахьэсыжар, нэхъыжьхэм я деж щатхыжа тхыдэжьхэр къызэрырапхэжар, архив е тхыдэ тхыгъэхэр тегъэщIапIэ къызэрыхуащIар, сурэтхэмрэ видеотеплъэгъуэхэмрэ къызэрыгуадзэжар.

Зэхуэсым и гран-прир хуагъэфэщащ Инарыкъуей къуажэм дэт, Пэнагуэ Азэмэтджэрий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щыщ ДыщэкI Ясминэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Хьэрэдурэ Эммэщ).

Япэ увыпIэр иратащ Джэрмэншык къуажэм дэт курыт еджапIэм щыщ Соблыр Астемыр (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр ГъукIэпщокъуэ Iэсиятщ).

ЕтIуанэ увыпIэр къуажищым къикIа ны-бжьыщIэхэм зэдагуэшащ:

Къармэхьэблэ дэт, Къамбий Мухьэб и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №1-м щыщ Аслъэн Инал (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Бей Маринэщ),

Тамбовскэ къуажэм дэт, Щомахуэ Алексей и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щIэсхэу КIэмпIарэ Альбинэрэ Ныбэжь Аланрэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Щомахуэ Дусэщ),

Инарыкъуей къуажэм дэт, Пэнагуэ Азэмэтджэрий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щыщ Шыдакъ Дианэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Хьэрэдурэ Эммэщ).

КъэпщытакIуэхэм ещанэ увыпIэр еджакIуэ зыбжанэм иратащ:

Мэртэзей къуажэм дэт, Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щыщ Къулатэ Даринэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Уэрзей Джульеттэщ),

Къэсейхьэблэ дэт курыт еджапIэ № 2-м щIэс Нэгъуей Тазрэт (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Нэгъуей ХьэIишэтщ),

Инарыкъуей къуажэм дэт, Пэнагуэ Азэмэтджэрий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щыщ Шэрий Дисанэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Хьэрэдурэ Эммэщ),

Дыгъужьыкъуей къуажэм дэт, Къардэн зэкъуэшхэу Къубатийрэ Къэбардрэ я цIэхэр зезыхьэ курыт еджапIэм щIэс Къасым Иланэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Урыс-Шэшэн Людэщ),

Тохъутэмыщей къуажэм дэт, Хьэгъэжей Джонсон и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №2-м щыщ КIэбышэ Алинэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Тхьэгъэпсо Альбинэщ),

Зэрэгъыж къуажэм дэт, IутIыж Борис и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щыщ Лий Дианэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Къалмыкъ Джульеттэщ),

Къуэжьыкъуей Ипщэ къуажэм дэт, Шэрджэс Хьэсэнбий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щIэс Уэлджыр Алинэ (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Жылэ Зухращ),

Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м щыщ Къурмэн Темырлан (егъэджакIуэ-унэтIакIуэр Къурмэн Эммэщ).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz