Лъапсэр къызэрэзэтедгъэнэщтыр

0
228

Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэм адыгабзэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ ащызэрагъэшIэным анахьыбэу зынаIэ тетхэм ащыщ я Адыгэ Хасэ. ГъэсэныгъэмкIэ ащ икомитет Краснодар краим хэгъэгу кIоцI политикэмкIэ и Департамент, гъэсэныгъэмкIэ краим ыкIи Адыгэ Республикэм яминистерствэхэм, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым, Адыгэ къэралыгъо университетым, Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым яадминистрациехэм гъэсэныгъэмкIэ ягъэIорышIапIэхэм, еджапIэхэм япащэхэм, якIэлэегъаджэхэм зэпхыныгъэ адыриIэу, Iофхэм язытет лъэплъэ. Охътэ зэфэшъхьафхэм адыгабзэм икъызэтегъэнэн, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэнкIэ системэм игъэкIэжьын общественнэ парламентым иактивистхэм дунэе, федеральнэ ыкIи шъолъыр мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм къащаIэтэу хъугъэ.

Арэу щытми, непэ Iофхэм язытет уигъэгумэкIынэу щыт, тиныдэлъфыбзэ зышIэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу зэпыт.

– Типшъэрылъ шъхьаIэр зэпыу фэмыхъоу ыкIи икъоу тикIалэхэм адыгабзэр зэрэзэрагъэшIэщт шIыкIэр къыхэтхыныр ары нахь, къыткIэхъухьэхэрэм яныдэлъфыбзэ ашIэн фаеу зэрэщытым тытегущыIэкIэ икъущтэп, – къыIуагъ чIыпIэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ. – ЕтIани, адыгэхэр нахьыбэу зыдэс псэупIэхэм, гущыIэм пае, ШэхэкIэй, Хьаджыкъо, Агуй-Шапсыгъэ ыкIи Псыбэ, яеджапIэхэм адыгабзэр ащябгъэшIэнымрэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ кIэлэеджакIохэр зычIэс еджапIэхэм, гущыIэм пае, ПсышIуапэ, Шэхапэ, Ашапэ, Мэкъупс, Совет-Къуаджэ, ТIуапсэ, ЦIэпс, Нэджыпсыхъо, Небуг, Гъуакъо ыкIи Агуяпэ, адэтхэм ащызэрагъэшIэгъэнымрэ зэфэдэп. Адыгэ къуаджэхэм адэс кIэлэцIыкIухэм зэкIэми ныдэлъфыбзэр зэрагъэшIэгъэныр зэхэщэгъуаеп, ау къэлэ еджапIэхэм ар ащыпхырыщыгъошIу хъурэп. Грант IэпыIэгъур зы хэкIыпIэу сэлъытэ.

Шъачэ пштэмэ, ащ хахьэрэ къуаджэхэу ШэхэкIэйрэ Хьаджыкъорэ адэс кIэлэеджэкIо 322-мэ адыгабзэр арагъашIэ. ТIопсэ районым ис адыгэ унагъохэм къарыкIыгъэ кIэлэцIыкIоу зиныдэлъфыбзэ зэзыгъашIэрэр нэбгырэ 207-рэ мэхъу. Ахэр Гъуакъу, Агуй-Шапсыгъ ыкIи Псыбэ зыдэсхэр.

КIэлэегъаджэу Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм Iофыгъоу зэрихьылIэхэрэр къаIотагъ. Анахь шъхьаIэу зэкIэ еджапIэхэм ачIэлъыр адыгабзэр нэмыкI предметхэм цIыкIу-цIыкIоу программэхэм «къызэрахагъэкIырэр» ары.

ЯтIонэрэ Iофыгъор пособиеу, программэу, методическэ ыкIи художественнэ литературэу ящыкIагъэр икъоу зэрямыIэр ары. Егъэджэн тхылъэу аIэкIэлъхэр бэшIагъэу жъы хъугъэх. АдыгабзэмкIэ езгъаджэхэрэм опытышхо зэрямыIэм фэшI, ахэм яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъощт курсхэр щыIэнхэ фае.

Адыгабзэр языгъэхьырэ кIэлэегъаджэхэм я Ассоциацие зэхэщэгъэным бэшIагъэу игъу. Ащ щызэхэфыгъэн фэе Iофыгъоу щыIэр бэ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ адыгабзэмкIэ якабинетхэм, лъэпкъ нэшанэр къызщыхэгъэщыгъэ чIыпIэ гъэнэфагъэхэм ягъэпсынкIэ IэпыIэгъу ящыкIагъ.

Краснодар, Мыекъуапэ ыкIи Налщык ялIыкIоу видео-конференцие шIыкIэм тетэу Iэнэ хъураем къыхэлэжьагъэхэри къэгущыIагъэх. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иотделэу бзэхэм апылъым ипащэу Анцокъо Сурэт адыгабзэм изэгъэшIэн фытегъэпсыхьагъэу шIэныгъэлэжьхэм Iоф зыдашIэхэрэм, щыIэныгъэм щыпхыращыхэрэм къатегущыIагъ. Ащ иIофшIэгъоу Сытымэ Сарэ ныдэлъфыбзэм икъызэтегъэнэнкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэр къыхигъэщыгъэх.

Дунэе Адыгэ Хасэм мы лъэныкъомкIэ Iофэу ышIэрэм щигъэгъозагъэх ныдэлъфыбзэмкIэ ащ икомитет ипащэу Шэуджэн Аминэт.

Джащ фэдэу зытегущыIэхэрэм ылъэныкъокIэ еплъыкIэу яIэхэр, япредложениехэр къыраIотыкIыгъэх чIыпIэ Адыгэ Хасэм итхьаматэ игуадзэу ЛIыфэ Хъалидрэ ащ хэтэу Кобл Мадинрэ.

Iофтхьабзэм икIэухым, къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ икIэлэегъаджэхэр кIэщакIо фэхъугъэхэу, Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым яеджапIэхэм адыгабзэмкIэ ащезгъаджэхэрэм я Ассоциацие зэхащагъ. Шъыпкъэ, зэлъашIэрэ мессенджерхэм ащыщ ныIэп ар зыщагъэпсыгъэр, ау кIэлэегъаджэхэр Iофыгъоу къэуцухэрэм зэдатегущыIэнхэу, яоптыкIэ зэдэгощэнхэу ащ амал къытыщт.

(Шапсугия)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz