Оскарым зы Адыгэ Бзылъхугъэу

0
184

95-рэ Оскар тыгъэхэр Лос Анджэлэс щызытраухуа тыгъэ зэхуэскlэ зейхэм иратащ. Кино дунейм и нэхъ гъэлъэпlа тыгъэхэм ящыщу ябж Оскарым я нэхъыфl теплъэзыпыдзэ (анимасион) филм къудамэм, гъэлъэгъуапlэ зэгъэпэщынкlэ Мэрвэ Чайдэрэ игъэзэщlа «Guillermo del Toro’s Pinocchio»кlэ Оскар тыгъэр хуагъэфэщащ.

Гъатхапэ мазэм и 13-рэ Долби Тиятрым щызытыраухуа зэхуэсым хэта Чайдэрэ «Филмым 300-м фэкl цlыху телэжьыхьарэ пэт, и техыным илъэсиплъ икуащ. Ди лэжьыгъэхэм хуэфащэ тыгъэр къэтхьащ. Оскар тыгъэ зэхуэсым хиубыдэныр насып тхуэхъуащ» жиlэу псалъэм пищlащ. «Мыр, сэр папщlэ гупхъэрыгъэ къыуэзыт зы нэгущlэкlт. Университэр сыуха нэужь зэхъуэкlа архитэкт лэжьыгъэрэ, унэ кlуэцl хьэпщып щlапэхэм сыщылэжьащ. Илъэсипlщl япэ зы унэ хьэпшып щlапlэм сыщылажьэм щыгъуэ, илэсипщl нэужым, гъэлъэгъуапlэм щызэзгъэпэща филмымкlэ Оскар тыгъэр схуагъэфэщэну, зыгуэрэм кызыжиlэу щытамэ; Тхьэм ещlэри, си фlэщ хъунтэкъым. Иджы нэужь «мыпlэтlауэм и теплъэтех» (стоп масион) теплъэзэпыдзэм хуегъэзэкlа лэжьыгъэ куэд утыку къыригъэхьэнущ. Иджыркlи «Мыпlэтlауэ теплэтех» лэжьыгъэм хуегъэзэкlауэ си нэгу щlэт филм лэжьапlэм сыщолажьэ. Кlыхьагъ зиlэ филмхэр тыдох. Абый гъэлъэгъуапlэ зэгъэпэщын лъэныкъуэм сыщолажьэ. Си lуэхум сфlэфыу солэж. Мыбы сыщылажьэкlэ, зэхъуэкlа лъэжьыгъэхэр къыщыкъуэкlкlэ, нэхъыбэу сытэлэжьыхьыну сигугъэщ.»

Анэш лэныкъуэр Чорум Тугъджу къуажэу Щапсыгъщ, Адэш къуажэр, Чорум Сарайджыклы бэслъэней къуажэм щыщ Мэрвэ Чайдэрэ, Хьэджэттэпэ Университетым Архитект щэныгъэмрэ, lэгъуэблагъуэ ихъухъэ (узэдын) къудамэр къилэжьащ. 2015 гъэм и нэхыщхьэ лэжьыгъэр къилэжьыну Амэрика кlуащ. Филм гупым гъэлъэгъуапlэ иухъухъэу ядэлэжьащ. Вэкторуоркс зи цlэ зы тхыпхъэ лэжьыгъэхэмкlэ зытыраухуахэм архитект тхыпхъэхэр елэжь.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz