Сурэтыщl Щэвкэт Дагъ и lэщlагъэхэр ягъэлъагъуэ

0
38

Тыркуем сурэтыщ тхыдэм я нэхъ цlэрыlуэхэм ящыщ Шэвкэт Дагъ хухэхауэ гъэтlылъахэмрэ, щlыпlэ щхьэхуэхэм щызыщlакъуэжа 60 хуэдиз и лэжьыгъэхэр, Измир Къалэм «Загъуэрэ щlыпlэмрэ и щхъуэхь lыгъыу зы сурэтыщl: Шэвкэт Дагъ» псалащхьэкlэ гъэлъэгъуапlэр хэплъакlуэнухэм хуlуахащ. Хыдзэм и зы дзэпщ, кхъуэхьзехуэ Адыгэ Исмаил и къуэ Шэвкэт Дагъ 1876 гъэм Истанбыл/Фатихь дунейн къыщытехьащ. 1944 гъэми дунейм ехыжащ. Фолкарт Галэриям Мэллъхуэгъуэмазэм и 21-м нэс фызыхэплъэфыну гъэлъэгъуапlэм, и нэхъ цlэрыlуэ сурэтыу «Аясофия кlуэцl» лэжьыгъэри хэвгъуэтэнущ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz