Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Дыхуейкъым зауэ!

Зауэ… ЩыIэкъым мы псалъэм нэхърэ нэхъ дыдж. Адыгэ лъэпкъым куэд и нэгу щIэкIащ, гугъуехь Iэджи зэпичащ, Кавказым куэдрэ къращIэкIауэ щытащ лъыгъажэ зауэхэр. Пащтыхьыр хуейт ди жэнэт щIыналъэр иубыдыну. Ауэ илъагъуну хуейтэкъым бгырысхэр, псом хуэмыдэу, адыгэхэр.

И щхьэхуитыныгъэр псом япэ изыгъэщ лъэпкъ пагэр теувэн хуей мэхъу Истамбыл гъуэгум. Абыхэм языныкъуэхэр зэтраукIащ, куэдыщэ хы ФIыцIэм хэкIуэдащ, нэхъыбэжи уз зэрыцIалэ къайуалIэри ихьащ. Къэнэжар хэхэсу хамэ къэрал 50-м щIигъу щокIуэдыж.

Куэд ирагъэшэчащ адыгэ щIыгум, ар нэпскIэ псыхьащ. Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIащ адыгэхэм лъапсэрых къахуэзыхьа Кавказ зауэр. Ар зауэхэм я нэхъ кIыхь дыдэу, нэхъ зэрыпхъуакIуэ дыдэу щытащ. Тхыдэтххэм къызэралъытэмкIэ, зауэм хэкIуэдам нэмыщIу, адэжь хэкур ирагъэбгынащ ди лъэпкъым и процент бгъущIым. Адэжь щIыналъэм къинэжар Iыхьэ пщIанэращ. Адыгэхэр зытекIуэдар я хэкум и хуитыныгъэщ.

Дэ, щIалэгъуалэм зэи зыщыдгъэгъупщэкъым ди лъэпкъыр кIуэдыкIей зэрыхъуар. Ди къалэнщ къарууэ диIэр ди лъэпкъыр егъэфIэкIуэным хуэдунэтIыным. Дэ дефIэкIуэнущ ди хэкур щIэращIэмэ, Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм дадекIуу дыпсэумэ, мамырыгъэм, ныбжьэгъугъэм дыхуэпсэумэ.

Ирокъу ди лъэпкъым нэщIэбжьэу илъэгъуар. Дыхуейкъым зауэ!

 

Кlэдэкlуей Рэхьмэт,

ПсэукIэ-Дахэ курыт еджапIэм и «Сэтэней» кружокым хэтщ

Черкес Хэку

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img