Цензюрым музыкэр пэуцу

0
86

Музыкыр Зэпыгъэугъошlоп зыфиlорэ Коллективым иджэмакъэкlэ зэфэсыгъэхэу фитныгъэ зэрамытхэрэр, цензюрхэм апэуцухэрэр зэкъоуцуагъэх музыкэм пылъхэр, япчьагъэ 70-рэм нэсэу, «Усэрэжъхэм Ягущыlэ Псэущт» зыфиlорэ програм рагъэкlокlыгъ, зэфэшьхьафэу бзипшlыкlэ (10-) орэдхэр къаlуагъэх. Ахэм ахэтыгъэхэу, илъэс псаум ежь яшlоигъныгъэкlэ lоф зыдашlагъэу зэхагъэуцуагъэ музыкэм иапэрэ пычыгъо къызэдаlуагъ. Жьоныгъуакlэм и 1-м ар къыдэкlыгъ. Орэдым хэтых, Тыркубзэ, Курдыбзэ, Адыгабзэ, Кырманчи, Арапыбзэ, Заза, Персыбзэ, Ермэлыбзэ, Лодино ыкlи Хышlуцlэ lушъо Лъэпкъхэм аlулъ Урымыбзэр зэрахэтэу бзэ зэфэшъхьафхэмкlэ гущыlэхэр. БаБа Зула зыфиlорэ орэдыlо купым хэтэу Мурат Эртел, орэдышъор хихыгъ ыкlи гущыlэхэр зэригъэфагъэх.

Орэдыр къэзыlуагъэхэм ащыщых Джейлан Эртем, Хайко Чепкин, Озби, Доган Дуру, Ферял Ёней, Бурхан Щэщэн, Джахит Беркай, Айщенур Коливар, Ясемин Гёксу ыкlи Метин Кахраман.

Адыгабзэ гущыlэхэм адэлэжьагъэр Мурат Топчу. Орэдыр къыlуагъ Тунджер Думан.

https://www.youtube.com/watch?v=jVMHtJe0hD8&t=1s

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz