Малакъ

Малакъ къуажэр (Хьэтыкъуей къуажэ) 1859 гъэм къухъкъэ Хы фlыцlэм (Черно Море) къызыпхырыкlыу Тыркум къэкъуауэ зы къуажэщ. Къуажэр Кайсери къалэм 145 Азей районым 45 км. пэжыжьэщ. Къуажэр Хынзыркlэ зэджэ бгым и дыгъэпlэмкlэ щысщ. Къуажэр Бесерек, Кавак, Жамырзей къуажэхэм щlыкlэ япылъщ. Абы къинэмыщl Туркмэн къуажэ Ортакой, Кучук Тузхьисар, Ени Кой къуажэхэри щlыкlэ къэпэгъунэугъущ. Къуажэр Узняйлэ къуажэхэм я нэхъ къуажэшхуэщ. Къуажэм Абазэ, Абзах, Къэбэрдеи, Шапсыгъ лъэпкъ куэди щопсэур ауэ къуажэр Хьэтыкъуейыпщ Керканыкъуэхэм ягъусэу къызэрыкlуам щхьэкlэ Хьэтыкъуей къуажэу ялъытащ. Икlий апхуэдэщ. Малакъ къуажэм щыпсэуа унагъуэхэр.

Къуажэр 1859 гъэм кхъухькъэ хэкум къикъа нэужьым Сарыlогълан районым епха Кузугуден къуажэм къэтlысри зилъэс нэхърэ нэхъыбэ абы дэсахэщ. Итlанэ къытрагъэзэжри нобэ щыпсэу псэуалъэм къэтlысахэщ.

Къуажэр Хьэтыкъуейыпщ Джангирайыкъуэ Мемет, Камихьан, Талъустан пщыхэмрэ, Педискъо Лъэкъуэлlэш Хъусейн я пащэу хэкум къыдахуа гупым ягъусэу къэкlуа гупращ. къуажэр Емыскъуэ Хьэж Али икъуэ Хъусейн ефэндым иухуащ. Османлы архивым къэгъэлъэгъуар аращ.

Емысхэ ягъусэу къуажэм япэдыдэ къэтlыса лъэпкъхэр Мэркъазэ, Дэбракъ, Тхьаркъуахъуэ, Джыназыр, Еутых, Кlуащ, Сутхьакъум, Хьадэгъалlэ лъэпкъхэращ.

Къуажэм щыпсэу лъэпкъхэм lансыкъуэхэ Къэбэрдеищ, Ягъанхэ Абазэ лъэпкъщ. Еутыххэ иужькlэ къуажэм дэкlыжащ, Басчыгъэхэи къуажэм дэкlыжащ.

Къуажэр зыухуа Емысхэ къуажэм щыпсэужкъым.

Нэгъуей Хэчифтлъик къуажэм дэсу Балкъохэри Туркмэным щыпсэуа иужькlэ къуажэм къэтlысыжахэщ.

Джыназыр Шенол
Джыназыр Казым                                                               Дэбракъ Давут, 1895
Балкьо Ихьсан                                              Джыназыр Музаффер, Чеуж (Тату)                                                                      Алааттин, Джыназыр Исмет
Балкъо Еййуб Балкъо Азиз

Мэркъазэхэ иужькlэ Каваккlэ зэджэ къуажэм lэпхъуэжахэщ. Къуажэр япэми зэрыжытlам хуэдэу иукъкlэ къуажэшхуэщ, щlышхуэ яlэщ. Япэрей зэманым къуажэм маркеткlэ зэджэ щапlэ плlы дэту, къахьауэ жыхуаlэ зэхэсыпlэу плlы яlэт, еджапlэ яlэт, ауэ иужьрей зэманым къуажэр ябгынэу дэкl куэдыщэ щыхъум зыри къэмынэу ягъэбыдэжащ.

Нобэ къуажэм 50 хуэдиз унагъуэщ къыдэнэжар. Цlыхухэр къалэшхуэхэм я Бын щырагъэджэн я щlакхъуэ къыщалэжьын я щхьэусыгъуэу дэкlахэщ. Куэдыр еджахэщ емыджахэри стройкам телэжьыхьу къалэшхуэхэм щопсэухэр. Гъэмахуэм къуажэм хэтыр ищl телэжьыхьыну хэтыр зыщагъэпсэхуну къокlуэлlэжхэр. Бжьыхьа къыщынэсам псори зыбгырокlыжри къалэшхуэхэм мэlэпхъуэжхэр. Къуажэдэсхэр lащ пыщlахэщ мэл былым lуэху зрахуэр и нэхъыбэри ящl толэжьыхьыжыр. Нэхъыбэу ясэр хьэ, гуэдзщ.

Къуажэм ибгъумкlэ гъуэгушхуэ Блокlыр Шаркышла районымкlэ  кlуэ гъуэгщ Шаркышлэр 45 км. пэжыжьэщ, а гъуэгур Азей районымкlэй макlуэр. Азей районым и 45 км пэжыжьэщ.

 

 

 

 

 

Таблицэ № 1. Малакъ Къуажэ узыщрихьэлӏэ унагъуэцӏэхэр

Адыгэбзэкӏэ Латинкӏэ Тыркубзэкӏэ
Абыдэ Abıde Biӏkay
Ансыкъуэ Ansıkua Keçe
Балкъо Balko Baӏ
Баскыгъ Baskığ Memiş
Батхь Bath Boran
Бахьрикъуэ Bahrikua Aydemir
Бащыл Başıl Başıӏ
Брам Bram Bayram
Волгъей Volğey Biӏkay
Гиджу Gidju Batur
Гуггув Gugguv Ediz
Джыназыр Cınazır Cengiz
Довкъо Dovko Gören
Дэбракъ Debrak Kantekin/Paksoy/Noyan/Taştan
Дэгумкъо Degumko Aytekin
Едидж Yedic Ödek
Емыс Yemıs Kıӏıç
Еутых Yeutıh Cankıӏıç (щыпсэужкьым)
Жэвуджкъо Jevıdjıko
Жэкӏежий Jekeyji Akpınar
Катсув Katsuv Çoban
Кхьейыркъо Keyirko Akpınar
Къуаш Kuaş Demir
Кӏарид Karid Tekin
Лайкъо Layiko Şahin
Лӏыӏужъу Lıuju Tekin
Маайыс Maais Biӏge, Biӏgiç
Маггэжий Maggejey Beӏӏi
Макъхэ Makha Taş
Молэжымкъо Molejımko Ceyӏan
Мухьамэдыкъуэ Muhamedıkua Cansu
Мэзэкъул Mezekul Baykaӏ
Мэркъазэ Merkaze Kaya
Нэгъуей Neğuey Çeӏebi/Tok
Пщыкъан Pşıkan Barış
Пщыппу Pşıppu Çaӏışkan
Татув Tatuv Sezgin
Титоукъо Titoyuko Candan/Büӏbüӏ
Тукьхьо Tukho Ergün
Тхьазгэсэукъо Thazğaseyuko Tazekuş
Тхьаркъуахъуэ Tharıkuahua Demircan
Хьабал Habal Cebe
Хьабух Habuh Can
Хьадэгъалӏэ Hadeğale Açaӏ
Хьаношкъуэ Hanoşhko Belen
Хьажрэт Hajret Demirbağ
Хьажымкъо Hajımko
Хьарев Harev
Хьасанкъуэ Hasankua Aydın
Хьигъса Hiğsa Yıldırım (Makhe)
Хэгъачӏ Hağaç Baydemir
Чӏахьымкъуэ Çahımkua Şahin
Шагъур Şağur Soyuğur
Шаужыкьо Şaujıko Şen
Шутхьакум Şuthakum Coşkun
Шушакъ Şuşak Göksoy
Ягъан Yağan Yağan (Абазэ лъэпкъу хэхэсу къыдэхьащ)

 

Таблицэ № 2. Малакъ Къуажэ щыпсэуа цӏыхухэм я бжыгъэр гъэкӏэ зыщхьэщыхауэ

Гъэхэр Цӏыхухъу Цӏыхубз Псори Литературэхэр
1935 524 Geneӏ Nüfus Sayımı 1935 S.272
1940 261 279 540 Geneӏ Nüfus Sayımı 1940 S.384
1965 379 392 771 Geneӏ Nüfus Sayımı 1965
1970 330 395 725 Geneӏ Nüfus Sayımı 1970
1975 335 351 686 Geneӏ Nüfus Sayımı 1975
1980 320 411 731 Geneӏ Nüfus Sayımı 1980
1985 339 395 734 Geneӏ Nüfus Sayımı 1985
1990 244 314 558 Geneӏ Nüfus Sayımı 1990
2000 160 178 338 Geneӏ Nüfus Sayımı 2000
2007 236 https://www.drdatastats.com/turkiye-mahalle-ve-koy-nufuslari/

07.07.2023 tarihinde erişildi.

2008 217
2009 211
2010 179
2011 169
2012 135
2013 139 https://www.nufusune.com/181295-kayseri-pinarbasi-malakkoy-mahallesi-nufusu

07.07.2023 tarihinde erişildi.

2014 138
2015 134
2016 135
2017 135
2018 189
2019 179
2020 150
2021 137
2022 76 59 135

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz