Типшъашъэхэр Урысые зэнэкъокъухэм щатекIуагъэх

0
77

Илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу илъэс 20-м нэс зыныбжьхэмкIэ Урысыем ипервенствэ хэлэжьэщтхэм якъыхэхын ахэр фытегъэ­псыхьэгъагъэх. Адыгеим испортсмен 19 зэ­нэкъокъум хэлэжьагъ.

Хэгъэгум ишъолъыр 25-мэ спортсмен 315-рэ къарыкIыгъагъ. ГухэкI нахь мышIэми, ащ фэдизэу гъэхъагъэхэр тикIалэхэм ашIын алъэкIыгъэп. КIэлэ 14-мэ ащыщэу анахь IэпэIасэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэр Нэгъуцу Амир ары. НахьыбэкIэ щыгугъыгъэхэми, ятфэнэрэ чIыпIэр ары ащ къыхьыгъэр. ЯгъэхъагъэхэмкIэ типшъашъэхэм тагъэгушIуагъ.

Адыгеим щыщ пшъэшъи 5-мэ медали 5 къахьыгъ. Килограмм 70-м нэс къэзыщэчыхэрэмкIэ Мария Лодневам апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Килограмм 78-м нэс къэзыщэчыхэрэмкIэ Виктория Пылевам ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Кило­грамм 48-м, 57-м нэс ыкIи килограмм 78-м ехъу къэзыщэчыхэрэмкIэ джэрз медальхэр афагъэшъошагъэх Дзэгъэл Камиллэ, Татьяна Шаталовам, Едыдж Разиет. (Адыгэ макъ)

БзэшIу Асхьад

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz