Лъэпкъыр зыгъэгушхуэф щlалэщlэ

0
186

Сирием, Тыркум, нэгъуэщl щlыпlэхэм къиlэпхъукlыжа ди лъэпкъэгъухэр къызэрытхэзэгъэжар, Къэбэрдей-Балъкъэрым, къэралым щекlуэкl lуэхухэм жыджэру зэрыхэтыр гуапэщ. Апхуэдэщ шыкlэпшынауэ, уэрэджыlакlуэ щlалэ Уэтей Хьэземи.

Макъамэр зи псэм хэлъ Хьэзем пасэу уэрэд жыlэным дихьэхащ. Сирием зауэ къыщыщыхъеям, къэзыгъэзэжа унагъуэхэм я щlэблэм щыщщ. Абы лъандэрэ илъэс l5 дэкlыжащ. Япэщlыкlэ Налшык санаторэм щыпсэуащ. Иджы Благовещенкэ къуажэм дэсщ. И адэ Амир Абхъаз зауэм хэтащ. И адэ къуэш Умар иракыдзэм и кхъухьлъатэзехуэти, Абхъаз зауэр къызэрыхъеям и хъыбарыр щызэхихым, къэкlуэжри, зи щхьэхуитыныгъэм щlэзэу и къуэшхэм якъуэуващ. Хьэзем и адэшхуэ Фуlэди (и хьэдрыхэ нэху ухъу) лъэпкъ lуэху дэзыгъэкl, адыгэбзэр, адыгэ хабзэр хъума хъуным жыджэру хэлэжьыхьахэм ящыщщ. Ар яхэтащ Сирием Адыгэ Фlыщlэ Хасэр къыщызэзыгъэпэщахэм.

Хьэрыпыбзэ фlэкlа зымыщlэу къэlэпхъуэжа Хьэзем псынщlэу адыгэбзэр, урысыбзэр, инджылызыбзэр уэрсэру зригъэщlащ. Сабий творчествэмкlэ республикэ унэм уэрэд жыlэнымрэ шыкlэпшынэ еуэнымкlэ щыlэ гупжьейхэм екlуалlэу щытащ. Ар я гъэсэнщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм щlыхь зиlэ я артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм Гъуазджэхэмкlэ и къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкlэ и колледжым и къудамэм и унафэщl Даур Иринэ, Сабий творчествэмкlэ республикэ унэм ныбжьыщlэхэр шыкlэпшынэм щыхуэзыгъасэ Шэджыхьэщlэ Зуриет, уэрэджыlакlуэ цlэрыlуэ Джэдгъэф Хъусен.

Хьэзем илъэситl къудей хъууэ арат и адэм и жып телефоным хьэрыпыбзэкlэ тет уэрэдыр щызригъэщlам. Курыт еджапlэм щlэсу «Смуглянка», Тут Заур игъэзащlэ «Адыги на земле моей живут», уэрэдхэр зригъэщlащ. Псом хуэмыдэу фlыуэ илъагъухэм ящыщщ Къущхьэ Догъэн игъэзащlэ адыгэ уэрэдхэр. Сирием къикlыжа Джуди и гъусэу Благовещенкэ къуажэм къикlыурэ тхьэмахуэм зэ Налшык къакlуэрт, Сабий творчествэмкlэ республикэм и унэм.

«Смуглянка» уэрэдыр Хьэзем игъэзащlэу Интернетым къыщралъхьам, видеор цlыху минищым нэблагъэм ягу дыхьэри, lэ щlадзащ икlи абы цlэрыlуэ ирихъуащ. Апхуэдэу «Си бзэ» проектым и гъэлъэгъуэныгъэ пшыхьым уэрэджыlакlуэ ныбжьыщlэр ирагъэблэгъащ. Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш республикэхэм я цlыхубэ артист Нэхущ Чэрим игъэзащlэ «Си дахэ», «Две души» уэрэдхэр абы зэрыщыжиlами куэдым я гур хигъэхъуащ. Хьэземхэ я унагъуэм щыхьэщlа Нэхущым гу лъитат щlалэ цlыкlум удэлажьэурэ и зэфlэкlхэм зебгъэужьмэ, уэрэджыlакlуэ lэзэ къызэрыхэкlынум.

Сирием къиlэпхъукlыжауэ Уэтей Хьэзем пашэ щыхъуащ Дунейпсо Артийскэ комитетым и вице-президент Бейтыгъуэн lэуес къэфакlуэхэмрэ уэрэджыlакlуэхэмрэ папщlэ къызэригъэпэща «Созвездие дружбы» III дунейпсо зэхьэзэхуэм, «Си дахащэ» уэрэдыр зэригъэзэщlамкlэ. Цlыху 500-м щlигъу зыхэта зэпеуэм ущытекlуэныр, дауи, ехъулlэныгъэфlщ. Хьэзем зэхьэзэхуэм и щlыхь тхылъымрэ медалымрэ къыхуагъэфэщащ. «Жьэгу» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкlыу саугъэт лъапlи тыгъэ хуащlащ. Сочэ, Владикавказ, Налшык къалэхэм щекlуэкlа международнэ зэпеуэхэми къызэрыхэжаныкlам щlыхь тхылъ, медаль пщlы бжыгъэхэр къыпэкlуащ. Зыщыпсэу Благовещенкэ къуажэм дэсхэр, зыщыщ адыгэ лъэпкъыр щlалэм и зэфlэкlхэм ирогушхуэ.

И ныбжьым емылъытауэ, Уэтейр куэдым зэрыхуэжыджэрыр, куэдым зэрызрипщытыр, lуэхущlэхэм зэрытегушхуэр, и щlэныгъэмрэ и зэфlэкlымрэ зэрыхигъахъуэр гуапэщ. И адэ Амиррэ и анэ Хидаятрэ сыт щыгъуи я щlалэм и дэlэпыкъуэгъущ. Курыт еджапlэ нэужьым Гъуазджэхэмкlэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым щlэтlысхьэну и мурадщи, Тхьэм къригъэхъулlэ!

Адыгэ Псалъэ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz