ТиныбжьыкIэхэм ащыщхэр лауреат хъугъэх

0
662

Адыгэ Республикэм илIыкIохэм яIофшIагъэхэр Третьяковскэ галереем икъэгъэлъэгъонэу «КIэлэегъаджэм ыкIи гъэсакIом яобраз сурэтышI ныбжьыкIэхэм япроизведениехэм къызэрэщатырэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. 

Третьяковскэ галереем ипавильонэу «Искусство ХХ века» зыфиIорэм мы къэгъэлъэгъоныр къыщызэIуахыгъ. 

Зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэу лауреат хъугъэхэм тичIыпIэгъухэри ащыщ хъугъэх – Василиса Брагинар, поселкэу Тульскэм искусствэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ чIэс (кIэлэегъаджэр Т. А. Сидоренко) ыкIи Кристина Меликсетян, искусствэмкIэ Адыгэ республикэ кол-леджэу У. Хь. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм щеджэ (кIэлэегъаджэр С. В. Яшниковар). 

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ анахь дэгъукIэ алъытэгъэ IофшIагъэхэу къыхахыгъэхэр экспозицием къыща-гъэлъагъох. Дунэе кIэлэцIыкIу форумэу шышъхьэIум рекIокIыгъэм ишапхъэ къыдыхэлъытагъэу ар мэлажьэ. 

Урысыем исурэтышI ныбжьыкIэхэм яIофшIэгъэ 66-м экспозицием чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытыгъ, ахэм аныбжь илъэси 5 — 23-рэ. ОсэшIхэм игъоу зэралъэгъугъэмкIэ, кIэухым нэсыгъэ нэбгырэ 500-м нахьыбэм мыхэр къахахыгъэх. (Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz