«Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ»

0
139

«Кlэлэцlыкlухэм апае Нарт Пшысэхэр» зыфиlорэ тхылъыкlэ къыдэкlыгъ. Ар зэрагъэпэшыгъ, Кавказ Хасэхэм я Федерациерэ (КАФФЕД) «Шlуцlэ Чlапцэ» зыфиlорэ тхылъ тедзапlэмрэ. Пшысэхэр зэхэзгъэуцуагъэр Эрдоган Боз, сурэтхэр зыгъэтхьыгъэр Эвирен Илдыз ары. Тхылъыр интернет хьытыум ит Китап Юрду щыпщэфын лъэкlыщт.

Нарт Пшысэхэм къыхэшыпыкlыгъэр тыркубзэрэ адыгабзэрэ къыхэутыгъэхэу ящэнэрэ тедзэгъум ыцlэр «Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ».

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz