ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
687

 

Екlуэкlыу: 3. Кlуэ пэтми бжьиз зымыкlу. 6. Шы къэпщlэнтlам къыщхьэщих бахъэ. 8. КъБР-м щыщ район. 9. Джэдкъазым традзэ дамыгъэ. 10. Щlы щхьэфэ тещтыкlа.13. Дунейм ехыжам папщlэ ягуэш ахъшэ. 14. Набдзэ … 15. Щыгъыным хищlэ хьэпlацlэ. 16. «Щlыlу» псалъэр нэгъуэщlу зэрыжаlэ. 18. Адакъэщlэрэ … пlастэрэ. 20. Лым трищlэ пшэрыпlэр. 22. Кlыщым щlэт lэмэпсымэ. 24. А унэцlэр зэрахьэ Щоджэнцlыкlу Алий и цlэкlэ шыlэ Адыгэ драмэ театрым и режиссёр цlэрыlуэу щытами (УФ-м и цlыхубэ артистщ), КъБР-м и Правительствэм шыщ министращ. 25. Пкlатэ-лъатэ псэущхьэ цlыкlу. 26. Зи пэр хужь къуалэбзу фlыцlэ. 28. Шылэ. 29. Адыгэ композитор, КъБР-м и цlыхубэ артист. 31. Хьэкlэкхъуэкlэхэм я «пащтыхь». 35. Къардэнгьущl Зырамыку игъэзащlэ уэрэд цlэрыlуэ е цlыхубзыцlэ. 36. Мэкъупlэхэм щыпсэу къуалэбзу цlыкlу, дахэ-дахэу мылъэтэфу. 39. Муслъымэн диным теухуа тхылъ. 42. Къэралым, республикэм и блэкlар. 43. Къэкlыгъэ: хущхъуэгъуэуи къагъэсэбэп, афи-яни къыхах. 44. Тхъуцlынэ щlэпхумэ, къанэр. 45. lэщlэвыщlэ гуп. 48. Лъэщ, къарууфlэ. 50. Дон псым адыгэхэр зэреджэр. 51. Пшахъуэщl. 52. Пшынауэ, КъБР-м щlыхь зиlэ и артист. 54. 3эпымыууэ уэс зытелъ бгы абра-гъуэ. 56. Унагъуэ псэущхьэ. 58. Алэрыбгъум ещхь, къамыл зэlуща. 60. Дзыгъуэм и бий кlэуфlыцl. 61. Зи кlуэцlыр нэщl, купщlэ зэрымылъ. 62. Шым и кlуэкlэ. 63. Цlыхур зыхущlэкъу, и гум ирилъхьа lуэхугъуэ гуэр. 64. Курыт Азием я тепщэхэм зэреджэу щыта цlэ. 65. Щlэжьеи.

Къехыу: 1. Цlыху гъум кlэщl. 2. Къэбэрдей адыгэ тхакlуэ. 4. Мэракlуэ плъыжь-фlыцlафэ. 5. Удз банэ лъэпкъ. 7. Щоджэнцlыкlу Алий и поэмэм хэт Мадинэ фlыуэ илъагъу щlалэ. 11. Къэгъэшыгъуафlэ. 12. Пыlэ папщlэу хьэрып цlыхухъухэм я щхьэм кърашэкl щэкl. 1З. Адыгэ театрым и джэгуакlуэу щыта, УФ-м и цlыхубэ артист. 17. Пасэрей фоч. 19. Гъэмахуэ хуабэм ерыскъыпхъэ, фlэlугъэ щахъумэ гъэтlылъыпlэ. 21. Шыр зэрагъэlэсэ кlапсэ кlыхь. 23. Акъылыр щагуэшым абы дэсащ. 27. Гектаритl нэблагъэ хъу щlы lыхьэ. 28. СНГ-м хи-убыдэ къэралхэм ящыщ зым и къалащхьэ. 30. … зэхэуэгьуэ. 32. Лъагапlэ, бжьэпэ. 33. Жыг лъагэ. 34. Пасэрей зэрыпыджэ lэщэ. 37. Муслъымэнхэм ягъэлъапlэ махуэ. 38. Дэрбзэр хьэпшып. 40. Щхьэгъусэм и къуэш. 41. Балигъхэр зэрыджэгу тхылъымпlэ lув цlыкlухэр. 46. Гъыринэ. 47. Цlыхухъуми цlыхубзми, псом хуэмыдэу зи ныбжь хэкlуэтахэм, зэрахьэ хьэпшып. 49. Адыгэ lуэрыlуатэм къыхэщыж цlыхубз пелуан и цlэр, е Акъсырэ Залымхъан и пьесэм зэреджэр. 52. Тхьэ-мыщкlэхэм ират lыхьэ. 53. Мафlэр ину щыдэлыдейкlэ къыпех. 54. Псымрэ абы и lэшэлъашэмрэ зи псэупlэ хьэкlэкхъуэкlэ. 55. Махуэм и зэхуэдитl. 57. Фочышэу къагъэсэбэп бдзамцlэ хъурей цlыкlу. 59. lэщым я lус.


№ 40 2023 Фокlадэ мазэм къыдэкlыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и пэджыжхэр:

Екlуэкlыу: 3. Бжы. 7. Пхъы. 10. Шыпсыранэ. 13. Кlыщ. 14. Дыщ. 15. Данэ. 16. Мет. 17. Жьакlуэ. 18. Къущхьэ. 21. Пщылl. 22. Саут. 23. Хьэлу. 28. Лэгъуп. 30. Жармыкlэ. 31. Къарэ. 32. Дыгъужь. 33. Бумэзей. 36. Бжей. 41. Надэ. 42. Сытхъу. 45. Гупкlэ. 47. Сэмб. 49. Нарт. 51. Бжьо. 52. Собэ. 54. Уэс. 55. Щlэп. 56. Хьэсэпэхъумэ. 57. Къута. 58. Жыр.

Къехыу: 1. Бжэндэхъу. 2. Хьэмфlанэ. 4. Чысэ. 5. Жыгей. 6. Иныжь. 8. Шкlэ. 9. Пщащэ. 11. Адрыщl. 12. Пщы. 19. Куба. 20. Хьэукl. 22. Сэ. 24. Уд. 25. Джэдыгу. 26. Амдэч. 27. Аргъуей. 29. Пыжь. 31. Къэб. 34. Уадэ. 35. Ерыщ. 37. Хъун. 38. Пхъу. 39. Апэсы. 40. Лэныстэ. 43. Есэнтlыгу. 44.


Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz