«Аахыҵ Уаҧстәыла Еиқәнырҵәара»

0
99

Ақырҭуа абџьармычқәа 08.08.2008 аҿны Аахыҵ Уаҧстәыла ржәылареи, иҟарҵаз еиқәнырҵәара, Аҧсуа журналисҭ-ашәҟуҩы Фаҭиҳ Аҭан (Атәанба) «Аахыҵ Уаҧстәыла Еиқәнырҵәара» зхьӡу ишәҟаҿы ииҩын. Ари ишәҟәы амшала (Abhazyam.com) анаҧҳгаҩы-редактор Фаҭиҳ Аҭан, Аахыҵ Уаҧстәыла Аҳәынҭқарра ахада иҿынтә, Ауара Аорден ианашьан. Аорден, Исҭанбул Аҧсуа Қулҭура Ахеидкылаҿы, Ажьҭаара мза 22 Амҽыша аҽны имҩаҧысуаз аиҧылара иалагӡаны, Аахыҵ Уаҧстәыла Аҳәынҭкарра, Ҭырқәтәылатәи ахаҭарнақ Бурҳан Џьанҧолаҭ, Фаҭиҳ Аҭан ииҭит.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz